høst 2024
SYP-2630 Bacheloroppgave - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett til B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYP-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, SYP-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi, SYP-2680 Praksisforberedelse 3, SYP-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-2630 Bacheloroppgave 15 stp

Innhold

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, skriftlig akademisk arbeid som avslutter studentens utdanning i bachelor sykepleie.

Bacheloroppgavearbeidet er en fordypning i et tema som knyttes til kunnskap om sykepleieprofesjonen, pasienter og/eller pårørende. Alle kunnskapsområder i utdanningen kan trekkes inn i bacheloroppgaven.

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å videreutvikle evne til faglig selvstendighet.

I bacheloroppgaven skal du gjøre et avgrenset litteratursøk for å anvende resultater fra forskning relevant for den valgte problemstillingen.

I emnet vil det bli undervist i følgende tema:

 • Forskningsprosess, forskningsmetode og forskningsdesign
 • Litteratursøk, kildekritikk, referanser og akademisk skriving
 • Forskningsetikk

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • kan gjøre rede for sykepleiers rolle og ansvar innenfor et avgrenset fordypningsområde
 • kan oppsummere relevant forskning og fagutvikling innenfor valgte fordypningsområde

 Ferdigheter:

 • kan utarbeide en prosjektbeskrivelse med konkret tidsplan
 • kan formulere en tydelig sykepleiefaglig problemstilling som er mulig å besvare innenfor oppgavens rammer
 • kan gjennomføre et avgrenset litteratursøk
 • kan analysere og vurdere ulike kunnskapskilder og anvende disse i faglige resonnementer
 • kan presentere fagstoff på en selvstendig, logisk, kritisk og systematisk måte
 • kan anvende forskningsetiske retningslinjer relatert til oppgaveskriving 

Generell kompetanse: 

 • kan formidle og argumentere for styrker og svakheter ved egen studie
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan gjennom kritisk refleksjon, nytenkning og innovasjon bidra til utvikling av god sykepleiepraksis 
 • kan planlegge og gjennomføre skriveprosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Det gis tilbud om tre veiledninger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Veiledning Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Prosjektbeskrivelse.
 • To av tre veiledningstimer er obligatoriske.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-2630
 • Tidligere år og semester for dette emnet