vår 2024
SYP-2180 Praksisforberedelse 2 - 4 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1140 Generell farmakologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2180 Praksisforberedelse 2 4 stp
SYS-1180 Praksisforberedelse 1 4 stp
SYD-2184 Praksisforberedelse 2 4 stp

Innhold

I dette emnet jobber kandidaten med ferdigheter og refleksjon som forberedelse til videre praksisstudier. Dette praksisemnet integrerer fag som grunnleggende sykepleie, sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke, anatomi og fysiologi, sykdomslære og farmakologi samt etikk, hygiene og kommunikasjon.

Hva lærer du

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kommunikasjons, relasjons og veiledningskompetanse i øvingssituasjoner
 • har samhandlingskompetanse som sikrer et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp i øvingssituasjoner
 • kan anvende kartleggings, vurderings, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke. Her kan nevnes SKUV, ABCDE, TILT, ICNP, ISBAR og NEWS.
 • kan observere, identifisere, vurdere og iverksette relevante tiltak i ulike øvingssituasjoner relatert til akutt, kritisk og kronisk syke
 • kan observere, identifisere, vurdere og iverksette relevante tiltak i sub-akutte og akutte situasjoner som kan innebære risiko for enkeltindivider og miljø
 • kan gi livreddende førstehjelp, inkludert utøve hjerte-lunge redning med hjertestarter (HHLR)
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie basert på etisk bevissthet, kritisk refleksjon og kunnskap om personsentrert sykepleie i treningssituasjoner relatert til akutt, kritisk og kronisk syke

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.

Simulering:I simuleringssituasjoner innøver studentene ferdigheter i ulike praksisnære scenarier ved hjelp av rollespill og/eller bruk av simuleringsdukker. Gruppene kan bestå av studenter fra egen utdanning og hvis mulig, tverrprofesjonelt sammensatte studentgrupper.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Test i legemiddelhåndtering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Gruppetest i legemiddelhåndtering med individuell vurdering. Vurderes til godkjent/ikke godkjent (forkunnskapskrav for 1. praksisrullering).
 • Minimum 90% tilstedeværelse

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 4
 • Emnekode: SYP-2180
 • Tidligere år og semester for dette emnet