vår 2024
SYP-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1140 Generell farmakologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode 3 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:·

 • har bred kunnskap om ulike sentrale vitenkapsteoretiske perspektiver
 • har kunnskap om sammenheng mellom forskningsspørsmål og metodevalg
 • kjenner til mangfoldet av vitenskapelige metoder
 • har kunnskap om forskningsetikk, personvern og regelverk rundt person- og helseopplysninger

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjenkjenne en vitenskapsteoretisk grunnlagstenkning
 • kan reflektere over, og kritisk vurdere styrker og svakheter ved ulike metodevalg
 • har forståelse for verdien av metodologisk mangfold

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser grunnleggende forståelse for vitenskapelig kunnskapsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar: Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYP-2140
 • Tidligere år og semester for dette emnet