vår 2024
SYP-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYP-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYP-1140 Generell farmakologi, SYP-1180 Praksisforberedelse 1, SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi 15 stp
SYP-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 1 9 stp
SYP-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 2 6 stp
SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1 9 stp
SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2 6 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om følgende etter endt emne:

Ivaretakelse av personer med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom

 • Beskrive hvordan pasienter med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom påvirkes av stress, kriser og sorg. 
 • Beskrive hvordan sentrale begreper som; håp, mestring, stress, kriser, sorgarbeid og lidelse påvirker pasienter med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom i alle livsfaser
 • Gjør rede for hvilke psykososiale konsekvenser akutt, kritisk og/eller sykdom kan ha for pasient og pårørende  
 • Gjør rede for sykepleietiltak for å forebygge psykososialt stress ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten
 • Beskrive hvordan ulike kulturelle utrykk kan komme til syne ved akutt og kritisk sykdom og død og hvordan sykepleier kan arbeide kultursensitivt

Pediatri og pediatrisk sykepleie

 • Beskrive vanlige pediatriske sykdomstilstander som kan føre til sykdom hos barn og ungdom  
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom hos barn og ungdom.
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom hos barn og ungdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom hos barn og ungdom
 • Beskriv forskjeller mellom barn og voksne når det gjelder medikamentell behandling
 • Beskrive sykepleie ved kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse hos barn
 • Beskrive datasamling, observasjon og overvåking av akutt kritisk syke barn og ungdommer

Hjerte-karsykdom

 • Gjør rede for vanlige hjerte-karsykdommer
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke hjerte-karsykdom
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til hjerte-karsykdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved hjerte-kar sykdom.
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til hjerte-kar sykdom
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til hjerte-kar sykdom
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med hjerte-karsykdom

Nyrer- og urinveier

 • Gjør rede for sykdomstilstander i nyre- og urinveier
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i nyre- og urinveier
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til nyre- og urinveier
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i nyre og urinveier
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i nyre og urinveier
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sykdom i nyre og urinveier
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i nyre og urinveier

Kreft

 • Gjør rede for kreft som sykdomstilstand
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke ulike former for kreftsykdom
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til ulike former for kreftsykdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved ulike former for kreftsykdom
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til de mest vanlige kreftsykdommene
 • Forklar medikamentell behandling for å forebygge komplikasjoner knyttet til kreftsykdom
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med kreftsykdom
 • Gjør rede for palliativ sykepleie til pasienter med terminal kreftsykdom

Akutte og kroniske smerter

 • Beskriv smerter som fenomen
 • Gjør rede for kartlegging av smerter
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til ulike typer smerter
 • Gjør rede for symptomer og funn hos pasienter med smerter
 • Forklare komplikasjoner smerter kan føre til
 • Forklar medikamentell- og ikke medikamentell behandling knyttet til akutt og kroniske smerter.

Infeksjonssykdommer og sepsis

 • Gjør rede for infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for diagnostikk av infeksjonssykdommer og sepsis.
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved infeksjonssykdommer og sepsis
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med infeksjon og sepsis

Lunge

 • Gjør rede for sykdomstilstander i respirasjonsorganene.
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i respirasjonsorganene
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i respirasjonsorganene

Fordøyelsessystemet

 • Beskriv sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke vanlige sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Forklar komplikasjoner og prognoser knyttet til sentrale sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sentale sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sentrale sykdommer i fordøyelsessystemet

Endokrine sykdommer, inkludert diabetes mellitus

 • Gjør rede for diabetes mellitus og beskrive andre endokrine sykdomstilstander
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke endokrine sykdommer
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til diabetes mellitus og beskrive årsaker og risikofaktorer til andre endokrine sykdomstilstander
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved diabetes mellitus og beskrive symptomer, funn og behandling ved andre endokrine sykdommer
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til endokrine sykdommer
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til endokrine sykdommer
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med endokrine sykdommer

Blod- og lymfesykdommer

 • Beskrive sykdomstilstander i blod/lymfesystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i blod/lymfesystemet
 • Beskrive årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskrive symptomer, funn og behandling ved sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskriv komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i blod/lymfesystemet

Muskel/skjelettsykdommer

 • Gjør rede for sykdomstilstander i bevegelsesapparatet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i bevegelsesapparatet
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i bevegelsesapparatet
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i bevegelsesapparatet

Nevrologiske sykdommer

 • Beskriv sykdomstilstander i nervesystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i nervesystemet
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved sykdom i nervesystemet
 • Beskriv komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i nervesystemet

Traumer

 • Definere begrepet traume
 • Beskriv diagnostikk ved mulig traume
 • Beskriv årsaker til traumer
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved traumer
 • Nevn komplikasjoner og prognoser knyttet til traumer
 • Beskrive medikamentell behandling knyttet til traumer
 • Gjør rede for sykepleie ved traume-mottak

Væske og ernæring ved sykdom

 • Forklar hvordan sykdom påvirker ernæring, væske- og elektrolyttbalansen
 • Beskriv diagnostikk og bruk av kartleggingsverktøy for å avdekke underernæring, væske- og elektrolyttforstyrrelse
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til under- og feilernæring ved sykdom
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling av under- og feilernæring
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen.
 • Forklar komplikasjoner ved under- og feilernæring og væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • Gjør rede for sykepleie ved under og feilernæring
 • Gjør rede for sykepleietiltak ved væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • Beskriv medikamentell og ikke-medikamentell behandling av væske og elektrolyttforstyrrelser

Psykisk helse- og rusarbeid

 • Gjør rede for begrepet psykisk helse
 • Gjør rede for hvordan angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykose og stemningslidelser har innvirkning på den psykiske helsen til individet 
 • Gjør rede for observasjoner og sykepleietiltak ved angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser. 
 • Gjør rede for sykdomstilstander, sykdomsprosesser, patologi, symptomer og behandling knyttet til angst, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser  
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser.
 • Forklar medikamentell behandling og farmakologi knyttet til angst, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser  
 • Beskriv risikofaktorer for selvmord 

Pre-per og postoperativ sykepleie

 • Beskrive ulike anestesiformer
 • Gjøre rede for mulige postoperative komplikasjoner
 • Gjøre rede for pre- og postoperativ sykepleie

Ferdigheter

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:

 • kjenner til gjeldende dokumentasjonssystemer og sykepleieterminologier
 • benytte ulike kartleggings-, og screeningsverktøy for å identifisere, vurdere og iverksette sykepleietiltak hos akutt og kronisk syke pasienter
 • anvende kartleggingsverktøy for å avdekke risiko for selvmord
 • anvende relevante veiledningsmetoder for å fremme helse hos pasienter med akutte og/eller kroniske sykdommer

Generell kompetanse

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:

 • kan kombinere kunnskaper og ferdigheter fra sykdomslære og farmakologi for å utøve faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med akutt og/eller kronisk sykdom
 • Kan vurdere og anvende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentell behandling til pasienter med akutt og/eller kronisk sykdom

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.04.2024 09:00 (Utlevering)
11.04.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Gruppeinnlevering Godkjent – ikke godkjent
Kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Arbeidskrav 1: Gruppeinnlevering av oppgaver knyttet til gitte tema. Innleveringen består av ulike deler.
 • Arbeidskrav 2: Individuell digital kunnskapstest i sykdomslære og farmakologi

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-2111
 • Tidligere år og semester for dette emnet