vår 2024
SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge 3 stp

Innhold

Normalutvikling hos barn og unge inkludert rettigheter og behov. Helsefremmende og forebyggende praksis.

Sikkerhetsopplæring: Gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer i praksisfeltet. Taushetsplikt, politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA skal være levert ved oppstart til studiet. Manglende dokumentasjon fra kandidaten vil føre til at vedkommende ikke får delta i praksisstudier.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges normale, fysiske og psykiske utvikling og særegne behov
 • har kjennskap til utviklingshemming
 • har kunnskap om barns medvirkning og rettigheter
 • har kunnskap om barns normale samspill med familie og omgivelser
 • har kjennskap til hvordan man kan hjelpe barn og deres omsorgspersoner til å mestre reaksjoner som følge av sykdom
 • har kjennskap til helsesykepleiers og sykepleiers funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenestearbeid
 • har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier i folkehelsearbeid
 • har kjennskap til hva vold og omsorgssvikt innebærer og hvordan det avdekkes og forebygges
 • har kunnskap om normal fødsel og barselomsorg
 • har kunnskap om komplikasjoner i svangerskapet som raskt kan føre til livstruende tilstander for både mor og barn

Ferdigheter:

Kandidaten

 • anvender kunnskap om helsefremmende og forbyggende tiltak
 • beskriver risikofaktorer som kan føre til fysisk og psykisk uhelse hos barn og unge
 • reflekterer over hvordan morsmål og kultur innvirker i samspill med andre
 • innhenter fag- og forskningsartikler, politisk strategiske dokumenter knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, og anvende kunnskapen i prosjekt og seminar
 • kommuniserer med barn og unge, samt deres omsorgspersoner

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • beskriver barns normale fysiske og psykiske utvikling og grunnleggende behov
 • har forståelse for betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge
 • har kunnskap om sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, praksisbesøk/observasjonspraksis, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Akademisk tekst utarbeidet i gruppe og muntlig framlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 90% tilstedeværelse
 • Muntlig framlegg av skriftlig arbeid utarbeidet i gruppe. Individuell vurdering basert på aktivitetslogg og aktivitet under framlegg.

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYP-1191
 • Tidligere år og semester for dette emnet