vår 2024
SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

8 ukers praksisstudium - 320 timer


Obligatorisk forkunnskapskrav

SYP-1180 Praksisforberedelse 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie 12 stp

Innhold

Grunnleggende sykepleie til pasienter. Utøvelse av grunnleggende hygiene og smittevern, praktiske prosedyrer, etikk og kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende. Helsefremming- og forebygging.

Sikkerhetsopplæring: Opplæring i bruk av utstyr i praksis, alarmsystem, dokumentasjonssystemer, brannsikkerhet, pasientevakuering og avviksmeldingssystemer. Taushetsplikt, politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA skal være levert ved oppstart til studiet. Manglende dokumentasjon fra kandidaten vil føre til at vedkommende ikke får delta i praksisstudier.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • kjenner til hvordan avdelingen/enheten er organisert og hvordan de ulike yrkesgruppene samarbeider i helsetjenesten
 • planlegger og leder eget arbeid i praksisstudier
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • reflekterer over betydningen av at mennesker har ulik kulturell bakgrunn, og kjenner til betydningen av bruk av tolk
 • viser forståelse for ulike perspektiver på helse og sykdom, og respekt for hva som er god helse for den enkelte
 • kjenner til tilnærminger for kommunikasjon med pasienter med ulike utfordringer
 • kjenner til veilednings- og undervisningsmetoder i grunnleggende sykepleie
 • har kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • kjenner til aldringsprosessen og eldre menneskers særegne behov
 • kjenner til sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende funksjon
 • har kunnskap om lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase
 • kjenner til pasientsikkerhetsprogram og lovverk knyttet til pasienter og helsepersonell
 • kjenner til etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • planlegger og gjennomfører selvstendige vurderinger av sykepleie til mennesker i forhold til grunnleggende behov
 • kommuniserer respektfullt med pasient, pårørende og kollegaer, og reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter
 • ivaretar pasienter og pårørende på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • utarbeider plan for sykepleien med utgangspunkt i pasientens behov
 • anvender kunnskap om psykisk og somatisk helse i helsefremmende og forbyggende tiltak i praksis
 • identifiserer risikofaktorer knyttet til pasienter, følger opp og foreslår relevante tiltak
 • anvender hygieniske prinsipper i utøvelsen av sykepleie
 • behersker smitteverntiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober
 • arbeider kunnskapsbasert ved bruk av vurderingsverktøy og praktiske prosedyrer i samhandling med pasienten
 • benytter kartleggings- og dokumentasjonssystemer i praksisstudiet
 • benytter teknologi, digitale løsninger og medisinskteknisk utstyr
 • reflekterer kritisk over egen og andres sykepleiefaglige yrkesutøvelse med bakgrunn i relevant kunnskap
 • benytter varslingssystem i akutte situasjoner, og iverksetter livreddende tiltak ved behov

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • reflekterer over hvordan man selv framstår i møte med andre
 • ivaretar pasienter med urfolk- og minoritetsbakgrunn
 • kjenner til og opptrer i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer, og er bevisst grenser for egen kompetanse
 • kjenner til de sosiologiske begrepene makt/avmakt/motmakt, tvang, samtykkekompetanse, identitet og roller, og kan knytte disse opp mot praksisstudiene
 • kjenner til standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser
 • kan samarbeide med pasienter, pårørende, andre yrkesgrupper og frivillige
 • formidler synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har kjennskap til sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep og rusproblemer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første studieenhet. Selvstudium. Utarbeidelse av sykepleieplan og andre skriftlige arbeider. Casebasert jobbing og refleksjon.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Refleksjonslogger Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 90% tilstedeværelse
 • Tre refleksjonslogger (faglig refleksjon med støtte i teori) som utgjør grunnlaget for en mappevurdering. Kandidaten får tilbakemelding på alle tre logger fortløpende, men velger selv ut én logg, som kan bearbeides før den vurderes til godkjent/ikke godkjent av lærerveileder før sluttvurdering i praksisemnet. Alle tre loggene skal leveres. Utvalgt logg leveres for endelig vurdering. Omfang: 750 - 1000 ord per logg

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYP-1190
 • Tidligere år og semester for dette emnet