høst 2024
SYP-1180 Praksisforberedelse 1 - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1180 Praksisforberedelse 1 5 stp

Innhold

I dette emnet jobber kandidaten med ferdigheter og refleksjon som forberedelse til videre praksisstudier. Dette praksisemnet integrerer andre fag som grunnleggende sykepleie, anatomi og fysiologi, etikk, hygiene og kommunikasjon.

Sikkerhetsopplæring: Studentene får en teoretisk gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer som er nødvendig for å gjennomføre emnet.


Hva lærer du

Ferdigheter: Kandidaten

 • anvender grunnleggende ferdigheter i kommunikasjons-, relasjons- og veiledningskompetanse i øvingssituasjoner
 • utøver faglig forsvarlig pleie og stell, forflytning og leiring, samt kjenne til verdig pleie og omsorg ved livets slutt
 • Identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til miljø, herunder hygieniske prinsipper og handling i henhold til smittekjeden
 • identifiserer og vurderer pasientens sensoriske og motoriske funksjon. Her kan nevnes hørsel, syn, lukt, smak, smerte samt kropps- og likevektssanser
 • identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til sirkulasjon, respirasjon, ernæring, eliminasjon og hygiene. Kunne systematisk følge opp, dokumentere og iverksette relevante tiltak i forhold til dette
 • kjenner til rutiner for varsling ved akutte situasjoner
 • anvender kartleggings-, vurderings -, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i grunnleggende sykepleie. Her kan nevnes SKUV, ABCDE, HHLR, VAR Healthcare, ernæringsscreening i sykepleieplan og dokumentasjon
 • identifiserer og utfører livreddende førstehjelp med undersøkelser og gjennomføring av HHLR etter gjeldende retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd
 • anvender medisinskteknisk utstyr til måling av blodtrykk, blodsukker, oksygenmetning med mer

Generell kompetanse: Kandidaten

 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak i sykepleien, for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
 • kjenner til nasjonale kvalitetsindikatorer og standard terminologi i tråd med internasjonal klassifikasjon i dokumentasjon for sykepleiepraksis (ICNP)

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk, og bygger på teoriemnene.

Simulering:

I simuleringssituasjoner innøver studentene ferdigheter i ulike praksisnære scenarier ved hjelp av rollespill og/eller bruk av simuleringsdukker. Gruppene kan bestå av studenter fra egen utdanning og hvis mulig, tverrprofesjonelt sammensatte studentgrupper


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk test i grupper Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Praktisk test i grupper, med individuell vurdering til godkjent-ikke godkjent.
 • Minimum 90% tilstedeværelse

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-1180
 • Tidligere år og semester for dette emnet