høst 2024
SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi 3 stp

Innhold

Generell mikrobiologi, smittekjede og grunnleggende hygiene, smitteforebygging på individ- og populasjonsnivå.

Emnet danner grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Hygiene er en viktig del av emnet Praksisforberedelse1.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hovedgrupper av mikroorganismer og deres egenskaper
 • har kunnskap om mikroorganismenes relevans og sameksistens med oss mennesker: normalflora
 • har kunnskap om smitte- inkubasjonstid- infeksjon
 • har kunnskap om smittekjeden
 • har kunnskap om folkehelse knyttet til individ og populasjon
 • har kunnskap om basale smittevernrutiner
 • har kunnskap om isolasjonsregimer og dokumentasjonsrutiner knyttet til disse
 • har kunnskap om problematikken knyttet til multiresistens og antibiotikabruk, blant annet MRSA, ESBL og VRE
 • har kunnskap om helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)
 • har kunnskap om vaksinasjon og passiv immunisering
 • har kunnskap om lover, forskrifter og veiledere om infeksjonssykdommer

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan utføre basale smittevernsrutiner
 • kan utføre smitteverntiltak knyttet til ulike isolasjonsrutiner
 • kan utføre grunnleggende avfallshåndtering
 • kan finne informasjon om insidens og prevalens i forhold til smittsomme sykdommer

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan redegjøre for basale hygienetiltak og retningslinjer, og hvorfor disse er nødvendige
 • kan se sammenhengen mellom hygienetiltak, pasientsikkerhet, dokumentasjon og kvalitet i tjenesten
 • kan forklare sammenhengen mellom vaksinasjonsgraden i befolkningen og spredning av smittsomme sykdommer
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser
 • kjenner til globale helseutfordringer med infeksjonssykdommer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, elæringsressurser eller seminar.

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYP-1130
 • Tidligere år og semester for dette emnet