høst 2024
SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYS-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 stp
MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 stp

Innhold

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskriver anatomisk oppbygning i betydningen:
 • makroanatomisk: organ og organsystem
 • mikroanatomisk: celler og vev
 • beskriver ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • gjør rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

MCQ-test Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminarer i emnet er obligatorisk, og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • MCQ-test. Det gis anledning til å gå opp til arbeidskravet MCQ-test inntil tre ganger.

Hensikt: Studenten skal vise kunnskap om i emnene anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten får erfaring i å gjennomføre digital test med flervalgsoppgaver, som er en av testformene som anvendes på eksamen.

Arbeidskravet er obligatorisk og gjennomføres individuelt. Arbeidskravet er en digital test med 30 flervalgsoppgaver med fire svaralternativer, hvorav ett svaralternativ er det riktige. Flervalgsoppgavene i testen utformes med utgangspunkt i læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten må svare riktig på 18 av 30 flervalgsoppgaver (60 % riktige svar) for å få arbeidskravet godkjent. Det gis ikke minus-poeng.

Det gis tre forsøk i forkant av eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYP-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet