høst 2024
SYD-2691 Praksisprosjekt DSU Troms, akuttmedisin og tverrprofesjonell samarbeidslæring - 4 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) studiested Tromsø, Finnsnes, Bardufoss og Storslett ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1, SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleieeller SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi , SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie

Innhold

3 uker prosjektpraksis.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • ha bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • ha kunnskap om viktige determinanter i tverrprofesjonelt samarbeid
 • ha bred kunnskap om politiske føringer og sentral loving i tverrfaglig samhandling innen helse og omsorgstjenesten.
 • ha bred kunnskap om etiske perspektiver i tverrprofesjonelt samarbeid
 • ha bred kunnskap i å planlegge, koordinere og lede tverrfaglig team.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan identifisere behovet for relevante tverrprofesjonelle problemstillinger og benytte kunnskapen i prosjektet, utvise god rolleforståelse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • kan anvender oppdatert kunnskap om politiske føringer og sentral lovgivning i tverrfaglig samarbeid innen helse og omsorgstjenesten.
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • kan dokumentere tverrprofesjonelt samarbeid innen helse og omsorgstjenesten
 • ha kunnskap til å planlegge, koordinere og lede tverrfaglig team

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • er bevisst egen rolle og kompetanse og kjenner til andre yrkesgruppers kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid. Rolle og profesjonsidentitet.
 • kjenne til den organisatoriske plasseringen pasienten har innen helse og omsorgstjenesten.
 • planlegge og gjennomføre et praksisrelatert prosjekt med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, casebasert læring, e-læringsressurser, seminar, simulering, veiledning individuelt og/eller i grupper.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Utforme case Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Forelesning, seminar og gruppearbeid er obligatorisk og krever minimum 90% tilstedeværelse.
 • Utforming av fiktiv case som viser forståelse av tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS). Case skal berøre minimum ett temaområde og flere faktorer skissert som emnetes læringsutbytte. Gruppebasert framlegg i seminar med individuell vurdering. Arbeidskravets omfang: 2000 ord (+/- 10%). 1 time obligatorisk veiledning i gruppe

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 4
 • Emnekode: SYD-2691
 • Tidligere år og semester for dette emnet