høst 2024
SYD-2680 Praksisforberedelse 3 - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1, SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleieeller SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi , SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2680 Praksisforberedelse 3 3 stp
SYS-2680 Praksisforberedelse 3 3 stp

Innhold

I dette emnet jobber kandidaten med ferdigheter og refleksjon som forberedelse til videre praksisstudier. Dette praksisemnet integrerer andre fag som grunnleggende sykepleie, anatomi og fysiologi, etikk, hygiene og kommunikasjon.

Hva lærer du

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • Kan i øvingssituasjoner vise samhandlingskompetanse i tverrprofesjonelle team som sikrer pasienten i et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer.
 • Kan i øvingssituasjoner anvende relevante kunnskaper, kartleggingsverktøy og medisinskteknisk utstyr som sikrer kvalitet i sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan observere, vurdere, iverksette og dokumentere relevante sykepleiefaglige tiltak i ulike øvingssituasjoner relatert til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan i øvingssituasjoner vise profesjonell relasjonskompetanse i komplekse situasjoner med mennesker i krise.
 • Kan i øvingssituasjoner utøve livreddende førstehjelp, lede skadestedsarbeid og samhandle i akuttmedisinske situasjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • Kan utøve relevant sykepleie i øvingssituasjoner relatert til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan i øvingssituasjoner utøve sykepleiefaglig ledelse i tverrprofesjonelt samarbeid om pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløp i behandlingskjeden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.

Simulering:

I simuleringssituasjoner innøver studentene ferdigheter i ulike praksisnære scenarier ved hjelp av rollespill og/eller bruk av simuleringsdukker. Gruppene kan bestå av studenter fra egen utdanning og hvis mulig, tverrprofesjonelt sammensatte studentgrupper.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltagelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Praksisforberedelser og praksisemner innebærer obligatorisk deltagelse på 90%

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYD-2680
 • Tidligere år og semester for dette emnet