høst 2024
SYD-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1, SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleieeller SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi , SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi 6 stp
SYS-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi 6 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sykepleiefaglig ledelse og organisering av helsetjenesten
 • har bred kunnskap om kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlig pasientforløp innenfor de ulike nivåene i helsetjenesten 
 • identifiserer risikofaktorer og har kunnskap om prinsipper for å redusere pasientskader i helsetjenesten
 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom samfunn, helse og velferd
 • har innsikt i kvalitetsutvikling som krever innovasjon og velferdsteknologi 
 • har innsikt i helsetjenestens prioriteringer og helsepolitiske føringer (bl.a. omsorgstrappa)
 • har bred kunnskap om hva kunnskapsbasert praksis innebærer
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelige begreper og teori i forståelse av egen praksis

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulerer helsetjenesten er relevante og vise anvendelse av disse
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak for å forebygge og redusere pasientskader i helsetjenesten
 • kan arbeide kunnskapsbasert i planleggingen av et prosjekt og utarbeide en prosjektskisse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egen rolle og kompetanse og kjenner til andre yrkesgruppers kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid (rolle og profesjonsidentitet).
 • kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
 • kan anvende kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenesten i tråd med tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Gruppearbeid. Utarbeidelse av prosjektskisse med problemstilling og hensikt med prosjektet. Grupper på inntil 5 studenter.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: SYD-2620
 • Tidligere år og semester for dette emnet