høst 2024
SYD-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser - 8 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1, SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleieeller SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi , SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering, SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, SYD-2184 Praksisforberedelse 2 , SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie, SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie, SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse, SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser 8 stp
SYS-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser 8 stp

Innhold

Emnet omhandler hvordan helsetilstand og utviklingsmuligheter til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser påvirkes av samspillet mellom ulike faktorer i samfunnet.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • Har innsikt i følgende faktorer som gjør en sykdom kompleks og sammensatt:
  • Patofysiologiske faktorer
  • Sykepleiefaglige faktorer
  • Sosioøkonomiske og politiske faktorer
  • Juridiske faktorer
  • Etiske faktorer
 • Ha bred kunnskap om komplekse og sammensatte lidelser hos pasienter i primær og spesialisthelsetjenesten knyttet til;
  • Medfødte og arvelige sykdommer hos barn
  • Funksjonsnedsettelse, habilitering og rehabilitering
  • Overgrep, vold og omsorgssvikt
  • Rusomsorg og psykisk helse
  • Epidemier og infeksjonssykdommer i en global sammenheng
  • Lindrende behandling/palliasjon
  • Geriatriske problemstillinger
 • kan reflektere rundt faktorer som kan føre til sosiale og helsemessige problemer hos mennesker, inkludert omsorgssvikt og vold

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan identifisere, tilrettelegge og iverksette nødvendige tiltak knyttet til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser
 • kan anvende kunnskap som kan bidra til å avdekke forhold knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt
 • kan anvende ulike modeller (f.eks. SME) og relevante kartleggingsverktøy (f.eks VAS, ESAS)
 • kan anvende kunnskap om meldeplikt og informasjonsplikt
 • kan utøve sykepleie med et lindrende/palliativt perspektiv
 • kan utøve sykepleie i et tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan forholde seg bevisst til seksualitet som et grunnleggende behov og formidle informasjon knyttet til dette

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • skal reflektere over hvordan patofysiologiske, sykepleiefaglige, sosioøkonomiske, juridiske og etiske faktorer påvirker hverandre i pasienters helsetilstand, utviklingsmuligheter, livsforventninger og avkortet levetid
 • kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusproblematikk og selvmordsfare, og har kunnskap om nødvendige tiltak
 • skal bidra til å synliggjøre sykepleiers funksjon- og ansvarsområder i det tverrfaglige samarbeidet

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Utforming av fiktiv case som viser kompleksitet og sammensatthet. Case skal berøre minimum ett temaområde og flere faktorer skissert som emnets læringsutbytte. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 8
 • Emnekode: SYD-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet