vår 2024
SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie 12 stp
SYS-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie 12 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • kjenner til lover og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om medisinske problemstillinger, samt komplikasjoner knyttet til disse
 • har kunnskap om observasjoner, tiltak og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger
 • har kunnskap om helsefremmende tiltak og forebygging av komplikasjoner ved medisinske problemstillinger
 • har kunnskap om legemidler og legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om hvordan alder og aldringsprosessen kan påvirke medisinsk behandling
 • kjenner til institusjonens infeksjonskontrollprogram
 • har kjennskap til pasient og pakkeforløp
 • Har kunnskap om hvor man søker opp ny kunnskap og oppdaterer seg faglig.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med komplekse medisinske sykdomstilstander
 • kan gjøre relevante observasjoner og gjennomføre tiltak i forbindelse med medisinske problemstillinger
 • kan identifisere og kartlegge endringer hos pasienter med medisinske tilstander ved hjelp av observasjoner, klinisk vurderingsevne og nødvendige kartleggingsverktøy
 • kan forstå og tolke prøvesvar og sette disse i sammenheng med aktuelle medisinske problemstillinger
 • kan klargjøre og administrere forordnede legemidler i ulike administrasjonsformer under tilsyn og veiledning, i tråd med lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndtering
 • kan observere virkning, bivirkning og interaksjoner av legemidler
 • kan kartlegge smerter ved hjelp av ulike målingsverktøy, administrere smertebehandling under tilsyn og veiledning samt vurdere effekt av smertebehandling
 • kan identifisere svikt i ernæringstilstand, kartlegge ernæringsbehov og iverksette tiltak under veiledning
 • Kan beherske relevant medisinteknisk utstyr
 • kan anvende gjeldene dokumentasjonssystem, og skriftlig dokumentere observasjoner, tiltak, behandling samt effekten av denne
 • kan motta rapport og rapportere muntlig
 • Kan utføre relevante sykepleieprosedyrer i tråd med praksisstedets gjeldende retningslinjer
 • kan identifisere akutte livstruende situasjoner samt varsle og igangsette tiltak
 • kan forebygge smittespredning og overholde hygieniske prinsipper i utøvelse av sykepleie
 • kan forberede pasienten til prøver, undersøkelser og prosedyrer
 • kan ha pasientansvar for en gruppe pasienter, samt prioritere, koordinere og delegere sykepleieoppgaver i avdelingen
 • kan utvise respekt og anerkjenne pasienter, pårørende og medarbeidere med hensyn til integritet og autonomi
 • kan informere og veilede medisinske pasienter og deres pårørende
 • kan utøve lindrende sykepleie til pasienter i palliativ fase
 • kan yte sykepleie til syke barn samt ivareta barn som pårørende
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Generell kompetanse

1. praksisrullering:

 • Kjenner til relevante arbeidsoppgaver i sykepleiertjenesten.
 • Kan vise til aktuelle teorier i utøvelsen av sykepleie.
 • Identifiserer og begrunner etiske spørsmål knyttet til pleie og behandling og inkluderer dette i praktisk handling.
 • Utøver sykepleie i henhold til Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
 • Kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusproblematikk og selvmordsfare, og har kunnskap om nødvendige tiltak.
 • Er bevisst grenser for egen kompetanse og kjenner til ansvarsområder for egen sykepleieutøvelse.
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan samarbeide med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper og kjenner til at konflikter kan oppstå.
 • Kan forholde seg bevisst til seksualitet som et grunnleggende behov og formidle informasjon knyttet til dette.
 • Kjenner til ulike kvalitetsindikatorer (bl.a. pasientsikkerhetsprogram og
 • pakkeforløp) og bruk av terminologi (ICNP) i dokumentasjon av sykepleie.
 • Kan planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere uønskede hendelser.
 • Kjenner til tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom de ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.
 • Forklarer og viser til forskjeller og likheter i utøvelse av sykepleie til pasienter med urfolks - og minoritetsbakgrunn.
 • Har innsikt i pasienters språklige og kulturelle bakgrunn og har kunnskap om bruk av tolketjenester.

2. praksisrullering:

 • Kan planlegge, gjennomføre og lede eget arbeid i sykepleieutøvelsen.
 • Kan anvende aktuelt fagstoff til problemstillinger i sykepleieutøvelsen.
 • Identifiserer og begrunner etiske spørsmål knyttet til pleie og behandling og inkluderer dette i praktisk handling.
 • Utøver sykepleie i henhold til Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
 • Kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusproblematikk og selvmordsfare, og har kunnskap om nødvendige tiltak.
 • Er bevisst grenser for egen kompetanse og ansvarsområde, og kjenner til andre helseprofesjoners bidrag i oppfølgingen av pasienten.
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan anvende relevant kunnskap i samarbeid med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper. Kjenner til situasjoner hvor konflikter kan oppstå.
 • Kan forholde seg bevisst til seksualitet som et grunnleggende behov og formidle informasjon knyttet til dette.
 • Kan benytte ulike kvalitetsindikatorer (bl.a. pasientsikkerhetsprogram og
 • pakkeforløp) og bruk av terminologi (ICNP) i dokumentasjon av sykepleie.
 • Kan planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere uønskede hendelser.
 • Kan beherske bruk av dokumentasjonsverktøy som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter/nivåer.
 • Kan anvende relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie til pasienter med urfolks - og minoritetsbakgrunn.
 • Har innsikt i pasienters språklige og kulturelle bakgrunn og har kunnskap om bruk av tolketjenester.

3. praksisrullering:

 • Kan lede og prioritere eget arbeid i sykepleietjenesten.
 • Kan se sammenheng mellom teorier og praktisk utøvelse av sykepleie og kan reflektere både muntlig og skriftlig over dette.
 • Identifiserer og begrunner etiske spørsmål knyttet til pleie og behandling og inkluderer dette i praktisk handling.
 • Utøver sykepleie i henhold til Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
 • Kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusproblematikk og selvmordsfare, og har kunnskap om nødvendige tiltak.
 • Er bevisst grenser for egen sykepleieutøvelse og kan innhente tjenester fra andre ved behov.
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan gjennomføre samarbeid med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper. Kan gjenkjenne situasjoner som kan lede til konflikter.
 • Kan forholde seg bevisst til seksualitet som et grunnleggende behov og formidle informasjon knyttet til dette.
 • Kan se sammenheng og nytten av ulike kvalitetsindikatorer og bruken av standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie.
 • Kan planlegge og gjennomfører tiltak for å redusere uønskede hendelser.
 • Kan beherske bruken dokumentasjonsverktøy som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter/nivåer.
 • Kan gjennomføre sykepleie til pasienter med urfolks - og minoritetsbakgrunn på selvstendig grunnlag.
 • Har innsikt i pasienters språklige og kulturelle bakgrunn og har kunnskap om bruk av tolketjenester.

4. praksisrullering:

 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten.
 • Kan identifisere og formidle problemstillinger og løsninger i sykepleieutøvelsen.
 • Identifiserer og begrunner etiske spørsmål knyttet til pleie og behandling og inkluderer dette i praktisk handling.
 • Utøver sykepleie i henhold til Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
 • Kan identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusproblematikk og selvmordsfare, og har kunnskap om nødvendige tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første og andre studieenhet. Selvstudium. Casebasert jobbing og refleksjon.

Oppstartsamtale, midt og sluttvurdering

Gruppeveiledning x 2 (refleksjonsdag)


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonslogger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • skriftlige refleksjonslogger
 • Krav om minst 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYD-2190
 • Tidligere år og semester for dette emnet