høst 2023
SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2 - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper Kandidaten:

 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk og psykologiske traumer
 • har bred kunnskap om sykdomsprosesser, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser og psykologiske traumer
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser og psykologiske traumer
 • har bred kunnskap om psykisk helse og hvordan nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk og psykologiske traumer har innvirkning på den psykiske helsen
 • har kunnskap om risikofaktorer for selvmord
 • har kunnskap om symptomlindring i palliativ- og terminal fase
 • har bred kunnskap om lindrende sykepleie og sykepleie i palliativ- og terminal fase og kjenner til ulike kartleggingsverktøy
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved, blod/lymfesykdommer, muskel og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft
 • har bred kunnskap om sykdomsprosesser, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft

Ferdigheter Kandidaten:

 • kan vurdere og anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi til å planlegge faglig begrunnet sykepleie til overnevnte sykdommer
 • kan vurdere og anvende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentell behandling til overnevnte sykdommer
 • kan anvende relevante veiledningsmetoder for å fremme helse hos pasienter med kroniske lidelser og funksjonssvikt
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å vurdere risiko for selvmord
 • kan anvende kartleggingsverktøy til bruk i planlegging av lindrende sykepleie
 • kan foreslå forebyggende intervensjoner for å forebygge forverring av kronisk sykdom

Generell kompetanse Kandidaten:

 • kan kombinere kunnskap og ferdigheter fra sykdomslære og farmakologi for å utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • kan anvende medisinsk terminologi i tverrprofesjonell samhandling
 • har grunnlag for å kunne delta i tverrfaglige diskusjoner om etiske dilemmaer i behandlingsvalg
 • har kunnskap om kommunikasjon til mennesker i alle livsfaser, i ulike tilstander og med ulik kulturell bakgrunn
 • har kunnskap om velferdsteknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Tilstedeværelse seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett | Alta | Harstad |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: SYD-2130
 • Tidligere år og semester for dette emnet