høst 2024
SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering - 2 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1140 Generell farmakologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2120 Legemiddelregning og -håndtering 2 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale begreper i legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om legemiddelregningens plass som en del av legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om hvordan legemiddelhåndteringen reguleres av lover og forskrifter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre regneoperasjoner som gir riktig beregning av dose, styrke, mengde, hastighet og fortynning ved administrering av ulike legemidler, inkludert oksygen
 • kan utføre riktige regneoperasjoner om oppgitt dose pr kg kroppsvekt og i forhold til tidsenhet
 • kan utføre omregninger av aktuelle enheter
 • kan regne ut riktige tidsintervaller
 • har kunnskap om ulike måter å beregne infusjonshastighet
 • kan regne fortynning av legemidler i flytende form og tillaging og fortynning av stamløsning som skal gis som injeksjon eller infusjon
 • kan kontrollere egne utregninger og utføre korrekt dobbel-kontroll
 • kan vise alle utregninger i sine besvarelser med korrekte benevnelser
 • kan følge gjeldende avrundingsregler

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan prinsippene for praktisk legemiddelhåndtering
 • har forståelse for og kunnskap om hvordan opptre aktsomt og nøyaktig i legemiddelhåndteringen
 • utfører feilfrie regneoppgaver ved ulike administrasjonsmåter ved hjelp av begrepene dose, styrke og mengde, kontrollregning og gjeldende avrundingsregler
 • utfører korrekt egen- og dobbeltkontroll av legemiddelhåndteringsprosessen

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.09.2024 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: SYD-2120
 • Tidligere år og semester for dette emnet