vår 2023
SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid / samlingsbasert ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - for Bachelor i sykepleie deltid, saml, SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om patofysiologiske prosesser ved stress, kriser og sorg.
 • har kunnskap om betydningen av innholdet i sentrale begreper som; håp, mestring, stress, kriser, sorgarbeid og lidelse i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om pediatriske sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos barn og ungdom
 • har kunnskap om sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos voksne
 • har bred kunnskap om sykepleie ved mottak, observasjon og stabilisering av akutt kritisk syke barn, ungdommer og voksne
 • har bred kunnskap om de spesielle ernæringsmessige utfordringene ved akutt og kritisk sykdom
 • har kunnskap om psykososiale konsekvenser ved akutt og kritisk sykdom for pasient og pårørende
 • har kunnskap om hvordan ulike kulturelle utrykk kan komme til syne ved akutt og kritisk sykdom og død
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved sykdommer knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til sykdommer i hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved, blod/lymfesykdommer, muskel og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreft, infeksjon- og sepsisutvikling
 • har bred kunnskap om sykdomsprosesser, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreft, infeksjons- og sepsisutvikling.
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreft, infeksjonssykdommer og sepsis
 • har bred kunnskap om psykisk helse og hvordan nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykose og stemningslidelser har innvirkning på den psykiske helsen til individet
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser.
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, sykdomsprosesser, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om smerter som fenomen og om kartlegging og tiltak
 • har kunnskap om akutte og kroniske smerter, medikamentell- og ikke medikamentell smertebehandling
 • har kjennskap til ulike anestesiformer og medikamentell behandling knyttet til pre- og postoperativ sykepleie
 • har bred kunnskap om pre-, per- og postoperativ sykepleie
 • har kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer, behandling og komplikasjoner knyttet til forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om medikamentell- og ikke medikamentell behandling av væske- og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om risikofaktorer for selvmord
 • har kunnskap om symptomlindring i palliativ- og terminal fase
 • har bred kunnskap om lindrende sykepleie og sykepleie i palliativ- og terminal fase og kjenner til ulike kartleggingsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere og anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi til å planlegge faglig begrunnet sykepleie til overnevnte sykdommer
 • kan vurdere og anvende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentell behandling til overnevnte sykdommer
 • kjenner til gjeldende dokumentasjonssystemer og sykepleieterminologien Internasjonal Classification of Nursing Practice (ICNP), samt bruken av denne i utarbeidelsen av veiledende planer
 • kan identifisere behov for samhandling og samarbeider tverrprofesjonelt
 • kan gjøre systematiske, kliniske vurderinger av pasientens tilstand
 • kan planlegge tiltak på bakgrunn av endringer i pasientens tilstand
 • kan benytte ulike vurderings- og screeningsverktøy for å identifisere og forebygge komplikasjoner
 • kan anvende relevante veiledningsmetoder for å fremme helse hos pasienter med kroniske lidelser og funksjonssvikt
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å vurdere risiko for selvmord
 • kan anvende kartleggingsverktøy til bruk i planlegging av lindrende sykepleie
 • kan foreslå forebyggende intervensjoner for å forebygge forverring av kronisk sykdom

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kombinere kunnskap og ferdigheter fra sykdomslære og farmakologi for å utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • kan anvende medisinsk terminologi i tverrprofesjonell samhandling
 • har kunnskap om betydningen av informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse
 • har bred kunnskap om brukermedvirkning og Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • kan gjøre begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger i sykepleie 
 • kjenner til det til enhver tid gjeldende pasientsikkerhetsprogram og kan utøve sykepleie i tråd med dette
 • kan planlegge målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser  
 • har grunnlag for å kunne delta i tverrfaglige diskusjoner om etiske dilemmaer i behandlingsvalg
 • har kunnskap om kommunikasjon til mennesker i alle livsfaser, i ulike tilstander og med ulik kulturell bakgrunn
 • har kunnskap om velferdsteknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Timeplan

Eksamen


Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 •  Digital kunnskapstest i gruppe. To innleveringer - en oppgave og en opponentvurdering. Oppgaver knyttet til temaene i læringsutbyttebeskrivelsene. Alle gruppene jobber med alle oppgavene, og en av oppgavene skal på angitt dato leveres inn. Alle gruppene skal være opponentgruppe til en annen gruppe sin innlevering.
 • Individuell digital kunnskapstest i Wiseflow.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Kirkenes | Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYD-2111
 • Tidligere år og semester for dette emnet