høst 2024
SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid / samlingsbasert ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1140 Generell farmakologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi 15 stp

Innhold

Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om følgende etter endt emne:

Ivaretakelse av personer med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom

 • Beskrive hvordan pasienter med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom påvirkes av stress, kriser og sorg.
 • Beskrive hvordan sentrale begreper som; håp, mestring, stress, kriser, sorgarbeid og lidelse påvirker pasienter med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom i alle livsfaser
 • Gjør rede for hvilke psykososiale konsekvenser akutt, kritisk og/eller sykdom kan ha for pasient og pårørende
 • Gjør rede for sykepleietiltak for å forebygge psykososialt stress ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten
 • Beskrive hvordan ulike kulturelle utrykk kan komme til syne ved akutt og kritisk sykdom og død og hvordan sykepleier kan arbeide kultursensitivt

Pediatri og pediatrisk sykepleie

 • Beskrive vanlige pediatriske sykdomstilstander som kan føre til sykdom hos barn og ungdom
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom hos barn og ungdom.
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom hos barn og ungdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom hos barn og ungdom
 • Beskriv forskjeller mellom barn og voksne når det gjelder medikamentell behandling
 • Beskrive sykepleie ved kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse hos barn
 • Beskrive datasamling, observasjon og overvåking av akutt kritisk syke barn og ungdommer

Hjerte-karsykdom

 • Gjør rede for vanlige hjerte-karsykdommer
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke hjerte-karsykdom
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til hjerte-karsykdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved hjerte-kar sykdom.
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til hjerte-kar sykdom
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til hjerte-kar sykdom
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med hjerte-karsykdom

Nyrer- og urinveier

 • Gjør rede for sykdomstilstander i nyre- og urinveier
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i nyre- og urinveier
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til nyre- og urinveier
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i nyre og urinveier
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i nyre og urinveier
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sykdom i nyre og urinveier
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i nyre og urinveier

Kreft

 • Gjør rede for kreft som sykdomstilstand
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke ulike former for kreftsykdom
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til ulike former for kreftsykdom
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved ulike former for kreftsykdom
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til de mest vanlige kreftsykdommene
 • Forklar medikamentell behandling for å forebygge komplikasjoner knyttet til kreftsykdom
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med kreftsykdom
 • Gjør rede for palliativ sykepleie til pasienter med terminal kreftsykdom

Akutte og kroniske smerter

 • Beskriv smerter som fenomen
 • Gjør rede for kartlegging av smerter
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til ulike typer smerter
 • Gjør rede for symptomer og funn hos pasienter med smerter
 • Forklare komplikasjoner smerter kan føre til
 • Forklar medikamentell- og ikke medikamentell behandling knyttet til akutt og kroniske smerter.

Infeksjonssykdommer og sepsis

 • Gjør rede for infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for diagnostikk av infeksjonssykdommer og sepsis.
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved infeksjonssykdommer og sepsis
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med infeksjon og sepsis

Lunge

 • Gjør rede for sykdomstilstander i respirasjonsorganene.
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i respirasjonsorganene
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sykdom i respirasjonsorganene
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i respirasjonsorganene

Fordøyelsessystemet

 • Beskriv sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke vanlige sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sentrale sykdomstilstander i fordøyelsessystemet
 • Forklar komplikasjoner og prognoser knyttet til sentrale sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til sentale sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sentrale sykdommer i fordøyelsessystemet

Endokrine sykdommer, inkludert diabetes mellitus

 • Gjør rede for diabetes mellitus og beskrive andre endokrine sykdomstilstander
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke endokrine sykdommer
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til diabetes mellitus og beskrive årsaker og risikofaktorer til andre endokrine sykdomstilstander
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved diabetes mellitus og beskrive symptomer, funn og behandling ved andre endokrine sykdommer
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til endokrine sykdommer
 • Forklar medikamentell behandling knyttet til endokrine sykdommer
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med endokrine sykdommer

Blod- og lymfesykdommer

 • Beskrive sykdomstilstander i blod/lymfesystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i blod/lymfesystemet
 • Beskrive årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskrive symptomer, funn og behandling ved sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskriv komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdommer i blod/lymfesystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i blod/lymfesystemet

Muskel/skjelettsykdommer

 • Gjør rede for sykdomstilstander i bevegelsesapparatet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i bevegelsesapparatet
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling ved sykdom i bevegelsesapparatet
 • Forklare komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdom i bevegelsesapparatet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i bevegelsesapparatet

Nevrologiske sykdommer

 • Beskriv sykdomstilstander i nervesystemet
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke sykdom i nervesystemet
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved sykdom i nervesystemet
 • Beskriv komplikasjoner og prognoser knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Beskriv medikamentell behandling knyttet til sykdom i nervesystemet
 • Gjør rede for sykepleie til pasienter med sykdom i nervesystemet

Traumer

 • Definere begrepet traume
 • Beskriv diagnostikk ved mulig traume
 • Beskriv årsaker til traumer
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved traumer
 • Nevn komplikasjoner og prognoser knyttet til traumer
 • Beskrive medikamentell behandling knyttet til traumer
 • Gjør rede for sykepleie ved traume-mottak

Væske og ernæring ved sykdom

 • Forklar hvordan sykdom påvirker ernæring, væske- og elektrolyttbalansen
 • Beskriv diagnostikk og bruk av kartleggingsverktøy for å avdekke underernæring, væske- og elektrolyttforstyrrelse
 • Gjør rede for årsaker og risikofaktorer knyttet til under- og feilernæring ved sykdom
 • Beskriv årsaker og risikofaktorer knyttet til forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen
 • Gjør rede for symptomer, funn og behandling av under- og feilernæring
 • Beskriv symptomer, funn og behandling ved forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen.
 • Forklar komplikasjoner ved under- og feilernæring og væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • Gjør rede for sykepleie ved under og feilernæring
 • Gjør rede for sykepleietiltak ved væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • Beskriv medikamentell og ikke-medikamentell behandling av væske og elektrolyttforstyrrelser

Psykisk helse- og rusarbeid

 • Gjør rede for begrepet psykisk helse
 • Gjør rede for hvordan angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykose og stemningslidelser har innvirkning på den psykiske helsen til individet
 • Gjør rede for observasjoner og sykepleietiltak ved angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser.
 • Gjør rede for sykdomstilstander, sykdomsprosesser, patologi, symptomer og behandling knyttet til angst, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser
 • Beskriv diagnostikk for å avdekke angst, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser.
 • Forklar medikamentell behandling og farmakologi knyttet til angst, personlighetsforstyrrelser, psykologiske traumer, psykoser og stemningslidelser
 • Beskriv risikofaktorer for selvmord

Pre-per og postoperativ sykepleie

 • Beskrive ulike anestesiformer
 • Gjøre rede for mulige postoperative komplikasjoner
 • Gjøre rede for pre- og postoperativ sykepleie

Ferdigheter

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:

 • kjenner til gjeldende dokumentasjonssystemer og sykepleieterminologier
 • benytte ulike kartleggings-, og screeningsverktøy for å identifisere, vurdere og iverksette sykepleietiltak hos akutt og kronisk syke pasienter
 • anvende kartleggingsverktøy for å avdekke risiko for selvmord
 • anvende relevante veiledningsmetoder for å fremme helse hos pasienter med akutte og/eller kroniske sykdommer

Generell kompetanse

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:

 • kan kombinere kunnskaper og ferdigheter fra sykdomslære og farmakologi for å utøve faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med akutt og/eller kronisk sykdom
 • Kan vurdere og anvende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentell behandling til pasienter med akutt og/eller kronisk sykdom

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Arbeidskrav 2: Individuell digital kunnskapstest i sykdomslære og farmakologi

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Kirkenes | Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYD-2111
 • Tidligere år og semester for dette emnet