vår 2023
SYD-1140 Generell farmakologi - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 3 stp
SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 3 stp

Innhold

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale begreper i farmakodynamikk og farmakokinetikk
 • har kunnskap om resistens, legemiddelinteraksjoner, individuell variasjon i respons og toleranseutvikling
 • har kunnskap om sammenhengen mellom legemidlers virknings- og bivirkningsprofil
 • har kunnskap om tilførselsveier og administrasjonsformer
 • har kunnskap om Felleskatalogen, dens oppbygning og bakgrunn
 • har kunnskap om klassifisering av legemidler, inndelingen i A-, B- og C- preparater og rutiner knyttet til dette
 • har kunnskap om legemidlers merkevarenavn og stoffnavn, samt muligheter og rutiner for generisk bytte
 • kjenner til problemstillinger knyttet til polyfarmasi, legemiddel- og rusavhengighet
 • kjenner til sammenhengen mellom kunnskap om farmakologi, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
 • kjenner til prosedyrer for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
 • kjenner til sentrale begreper i medikamentregning (dose, mengde, styrke), og sammenhengen mellom disse
 • Kjenner til relevante lover, forskrifter og veiledere som regulerer legemiddelhåndteringsprosessen
 • kjenner til prosedyrer for internkontroll: avviksmeldinger, saksbehandling, forebygging og håndtering av uønskede hendelser
 • kjenner til forsvarlig kassering av ubrukte legemidler

Ferdigheter: Kandidaten

 • bruker Felleskatalogen for å gjøre søk på legemiddelnavn og kunne identifisere synonympreparater

Generell kompetanse: Kandidaten

 • har innsikt i sykepleierens oppgaver, ansvar og myndighet i legemiddelhåndteringen
 • kjenner til sammenhengen mellom pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og økonomiske vilkår for forsvarlig legemiddelhåndt I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, elæringsressurser eller seminar. ering

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forelesning, streamet forelesning, øving i laboratorium, studieoppgaver, gruppearbeid med og uten veiledning og selvstudier.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.02.2023 09:00
3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett | Alta | Harstad | Kirkenes |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYD-1140
 • Tidligere år og semester for dette emnet