høst 2024
SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid/samlingsbasert ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 15 stp
SYP-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre 12 stp
SYP-1140 Generell farmakologi 3 stp
SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre 12 stp
SYD-1140 Generell farmakologi 3 stp

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer, samt sentrale begreper i farmakologi. Dette omfatter også kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har innsikt i betydningen av kvalitet i sykepleie
 • har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelsen
 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og sentrale verdier i sykepleie, herunder inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • har innsikt i Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter. Kjenner til relevante lover, forskrifter og veiledere som regulerer legemiddelhåndteringsprosessen.
 • har kunnskap om taushetsplikten
 • kjenner til dokumentasjonssystemer og velferdsteknologi
 • kjenner til utvalgte teorier og begreper i sykepleie
 • har grunnleggende forståelse for kultursensitivitet
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 • kjenner til metoder for brukermedvirkning på individnivå
 • kjenner til pårørendes betydning og rolle for pasienten
 • kjenner til hva personsentrert sykepleie innebærer
 • har innsikt i betydningen av pasientsikkerhet i sykepleie
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om risikofaktorer og komplikasjoner ved inaktivitet og immobilitet, samt nedsatt evne til å ivareta egne grunnleggende behov
 • har innsikt i aldringsprosesser og eldre menneskers særegne behov
 • har kunnskap om sykepleie ved livets slutt. Reflekterer over døden som fenomen, beskriver symptomer som kjennetegner dødens inntreden, gjør rede for lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase.
 • har innsikt i sykepleiens funksjonsområder; helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring
 • har kunnskap om sykepleiedokumentasjon
 • kjenner til omsorgssvikt og vold mot eldre
 • har kunnskap om sanser og sansesvikt hos eldre
 • kjenner til de vanligste folkesykdommene og sykepleierens funksjon og ansvarsområde innenfor helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • har innsikt i biokjemiske prosesser i kroppen som årsak til sykdom
 • har kunnskap om hvordan sykdom og sykdomsprosesser oppstår og kommer til utrykk hos mennesker
 • har kunnskap om et utvalg geriatriske sykdommer og behandling av disse (aldersrelaterte øye- og øresykdommer, sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt (KOLS), hjerneslag, diabetes, demenssykdom og delirium)
 • har kunnskap om grunnleggende psykologi
 • har kunnskap om sentrale begreper i farmakodynamikk og farmakokinetikk 
 • har kunnskap om resistens, legemiddelinteraksjoner, individuell variasjon i respons og toleranseutvikling 
 • har kunnskap om sammenhengen mellom legemidlers virknings- og bivirkningsprofil 
 • har kunnskap om tilførselsveier og administrasjonsformer 
 • har kunnskap om Felleskatalogen, dens oppbygning og bakgrunn 
 • har kunnskap om klassifisering av legemidler, inndelingen i A, B og C preparater og rutiner knyttet til dette 
 • har kunnskap om legemidlers merkevarenavn og stoffnavn, samt muligheter og rutiner for generisk bytte 
 • kjenner til problemstillinger knyttet til polyfarmasi og legemiddel- og rusavhengighet 
 • kjenner til sammenhengen mellom kunnskap om farmakologi, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet  
 • kjenner til prosedyrer for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
 • kjenner til sentrale begreper i medikamentregning (dose, mengde, styrke) og sammenhengen mellom disse 
 • kjenner til prosedyrer for internkontroll: avviksmeldinger, saksbehandling og forebygging og håndtering av uønskede hendelser  
 • kjenner til forsvarlig kassering av ubrukte legemidler 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • anvender kunnskaper om helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • anvender faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider i drøfting av tema innenfor generell sykepleie
 • identifiserer, vurderer og dokumenterer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø
 • reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter i møte med mennesker i alle aldersgrupper
 • identifiserer og reflekterer over etiske problemstillinger knyttet til sykepleieutøvelsen
 • redegjør for symptomer og observasjoner ved utvalgte sykdommer hos eldre
 • bruker Felleskatalogen for å gjøre søk på legemiddelnavn og identifiserer synonympreparater 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • gjør begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor grunnleggende sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser
 • kan reflektere rundt faktorer som kan føre til sosiale og helsemessige problemer hos eldre, inkludert omsorgssvikt og vold
 • kjenner til hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, inkludert bruk av tolk
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • har innsikt i sykepleierens oppgaver, ansvar og myndighet i legemiddelhåndteringen  
 • kjenner til sammenhengen mellom pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og økonomiske vilkår for forsvarlig legemiddelhåndtering 

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Digital kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Digital kunnskapstest knyttet til sykdomslære og farmakologi. Hver student har rett til tre forsøk for å få arbeidskravet godkjent uten at det får konsekvenser for studieprogresjonen. Testen vurderes til godkjent - ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYD-1121
 • Tidligere år og semester for dette emnet