høst 2024
SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYS-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 stp
SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 stp

Innhold

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskriver anatomisk oppbygning i betydningen:
 • makroanatomisk: organ og organsystem
 • mikroanatomisk: celler og vev
 • beskriver ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • gjør rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

MCQ-test Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminarer i emnet er obligatorisk, og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Arbeidskrav: MCQ-test. Det gis anledning til å gå opp til arbeidskravet MCQ-test inntil tre ganger.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYD-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet