høst 2024
SVF-3906 Mastergradsoppgave i Russlandsstudier, studieretning kultur, samfunn og historie - 45 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på masterprogram i russlandsstudier.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Studenten skriver en oppgave over et selvvalgt emne innenfor russisk historie, samfunn, språk eller kultur. Emnet velges av studenten selv i samråd med faglærerne som vil komme med forslag til aktuelle emner. Oppgaven er et selvstendig arbeid som normalt har et omfang på 60-100 sider. Det forventes at russisk kildemateriale inngår i avhandlingsarbeidet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • temaet oppgaven behandler
 • aktuell faglitteratur for valgt og tilgrensende tema
 • akademisk tekstarbeid

Ferdigheter studenten kan:

 • grunnleggende erfaring med forsknings- og avhandlingsarbeid
 • framstilling av komplekse problemstillinger
 • forståelse og bruk av russiskspråklig kildemateriale

Kompetanse:

 • dybdeinnsikt i et aktuelt konkret tema innen russisk kultur og/eller litteratur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk og russisk.

Eksamensspråk er normalt norsk eller annet skandinavisk språk. Engelsk kan nyttes som eksamensspråk. Dette må eventuelt avtales på forhånd med instituttet.


Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven strekker seg over tre semestre. I HIS-3301 utarbeides det en detaljert prosjektbeskrivelse som danner grunnlaget for arbeidet med avhandlingen i SVF-3906. Studenten får oppnevnt en veileder som følger opp studenten gjennom hele perioden. I andre semester skal studenten orientere seg i den eksisterende faglitteraturen og begynne med innsamlingen av kildemateriale. Hovedtyngden av arbeidet med oppgaven finner sted i tredje og fjerde semester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Utkast til kapittel/skisse i samband med oppgaveskrivinga på minst to masterseminar, som er felles med studenter på emnet HIS-3900

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skrives individuelt, men kan ev. inngå som en del av et større forskningsprosjekt.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en justerende muntlig eksamen (inntil 45 minutter), som er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i mastergradsoppgaven og pensumlitteraturen.

Muntlig eksamen kan justere resultetet én karakter opp eller ned. Kandidaten får ikke vite hva oppgaven er sensurert til før etter at den muntlige eksamen er gjennomført


Kontinuasjonseksamen

Masteroppgaven kan kun legges frem til ny sensur i omarbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Forskrift om studier og eksamen, §26, punkt 7).
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 45
 • Emnekode: SVF-3906
 • Tidligere år og semester for dette emnet