vår 2023
SVF-3906 Mastergradsoppgave i Russlandsstudier, studieretning kultur, samfunn og historie - 45 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergrad i russlandsstudier, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studenten skriver en oppgave over et selvvalgt emne innenfor russisk historie, samfunn, språk eller kultur. Emnet velges av studenten selv i samråd med faglærerne som vil komme med forslag til aktuelle emner. Oppgaven er et selvstendig arbeid som normalt har et omfang på 60-100 sider. Det forventes at russisk kildemateriale inngår i avhandlingsarbeidet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • temaet oppgaven behandler
 • aktuell faglitteratur for valgt og tilgrensende tema
 • akademisk tekstarbeid

Ferdigheter studenten kan:

 • grunnleggende erfaring med forsknings- og avhandlingsarbeid
 • framstilling av komplekse problemstillinger
 • forståelse og bruk av russiskspråklig kildemateriale

Kompetanse:

 • dybdeinnsikt i et aktuelt konkret tema innen russisk kultur og/eller litteratur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk og russisk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk. Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven strekker seg over fire semestre. Studenten får oppnevnt en veileder som følger opp studenten gjennom hele perioden. I første semester bestemmes tema, tittel og problemstilling for oppgaven i samråd med veileder, og innsamling av kildemateriale påbegynnes. I andre semester utarbeider og presenterer studenten en detaljert prosjektbeskrivelse for avhandlingen. Hovedtyngden av arbeidet med oppgaven finner sted i tredje og fjerde semester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

1. semester: valg av tema, tittel og formulering av problemstilling Godkjent – ikke godkjent
2. semester: utarbeidelse og muntl. framlegg av prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
3./4. semester: framlegg av utkast på minst to masterseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Første semester: Valg av tema, tittel og formulering av konkret problemstilling
 • Andre, tredje og fjerde semester: Studenten skal legge fram utkast til kapittel/skisse i samband med oppgaveskrivinga på minst to masterseminar som er felles med studenter på kurset HIS-3900

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skrives individuelt, men kan ev. inngå som en del av et større forskningsprosjekt.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen avsluttes med en individuell muntlig eksamen, som er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i mastergradsoppgaven og pensumlitteraturen.

Muntlig eksamen virker justerende på oppgavens karakter. Kandidaten får ikke vite hva oppgaven er sensurert til før etter at den muntlige eksamen er gjennomført


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 45
 • Emnekode: SVF-3906
 • Tidligere år og semester for dette emnet