vår 2024
SVF-3202 Krisehåndtering - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i samfunnssikkerhet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-3616 Crisis and Disaster Management 10 stp

Innhold

Emnet er en analytisk fordypning i krisens natur og dynamikk, og vi gjennomgår sentrale teorier og utfordringer i nasjonal og internasjonal krisehåndtering med særlig vekt på forholdet mellom før- og etter-krisefasen. Følgende tema blir særskilt vektlagt: - Utvikling, forståelse og håndtering av ulike typer kriser. - Teoretiske og praktiske analyser av sårbarhet og dilemmaer krisehåndtering - Oppbyggingen av norske og internasjonale system og rammeverk for krisehåndtering - Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner. - Den globale disaster risk reduction (DRR) agendaen og komplekse kriser

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal...

 • ha inngående innsikt i hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet.
 • ha oversikt over sentrale teorier om krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
 • ha inngående innsikt i ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
 • ha inngående kunnskaper om menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal...

 • kunne bidra faglig til krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
 • kunne analysere hendelser i lys av faglige tilnærminger.

Generell kompetanse:

Studenten har...

 • en inngående forståelse av kompleksitet og utfordringer tilknyttet moderne krisehåndtering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner. 20 timer forelesninger og 8 timer seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3202
 • Tidligere år og semester for dette emnet