vår 2024
SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I - 10 stp

Emnetype

SVF-3004 er en obligatorisk del av masterstudiene i sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Emnet kan tas av studenter på master i samfunnssikkerhet og miljø. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng samfunnsfag eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også studenter med annen faglig bakgrunn vurderes for opptak til emnet. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Samfunnsfaglig metodekunnskap tilsvarende SVF-1050 Samfunnsvitenskapelige metoder er anbefalte forkunnskaper. For studenter som ikke kan dokumentere metodekunnskap tilsvarende SVF-1050, og som må ta dette emnet, er de tre første forelesningene, der det grunnleggende fra SVF-1050 repeteres, obligatoriske.

Studenter som har SVF-1050 fra før, og som planlegger å bruke kvantitative metoder i masteroppgaven, bør velge SVF-3005.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOS-3002 Kvantitativ metode 10 stp
PED-3050 Kvantitativ metode 10 stp
SVF-3005 Kvantitative forskningsmetoder II 10 stp
SVF-3044 Quantitative Methods 10 stp

Innhold

Emnet har fokus på forskningsprosessen i kvantitative studier. Hovedvekten er lagt på gjennomføringen av kvantitative undersøkelser. Innhenting av data og oppbygging av datasett vil stå sentralt. Dimensjoner, nivåer og tidsaspekter i data vil bli gjennomgått. Hovedfokus ligger på ulike former for regresjonsanalyse, herunder både OLS- og MLE-modeller. Emnet gjennomgår logistisk regresjon.

Emnet er satt sammen av et forkurs (repetisjon fra SVF-1050) og fellesdel sammen med studenter som tar SVF-3005. Fellesdelen gir innføring i metodiske tilnærminger instituttets mastergradsstudenter bør beherske.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • god kunnskap om kvantitativ forskning
 • gode kunnskaper om oppbygging av datasett og systematisering av data
 • kunnskap om hvordan en anvender ulike statistiske analyseteknikker
 • forståelse for en kvantitativ forskningsprosess fra planlegging til rapport/oppgave.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre alle delene av en kvantitativ undersøkelse på egen hånd
 • bruke statistikk i en forskningsprosess og i rapporter/oppgaver
 • analysere ulike typer kvantitative data.

Kompetanse

 • være i stand til å gjennomføre en mindre samfunnsvitenskapelig undersøkelse med kvantitativ vinkling, for eksempel eget mastergradsprosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (ca. 20 timer) og seminar med praktiske øvelser (ca. 20 timer). Det totale undervisningsomfanget er på omtrent 40 timer. Emnet gis vanligvis med intensiv undervisning som strekker seg over 4 - 5 uker. Studentene oppfordres til å bringe sin egen bærbare pc. Emnet legger opp til praktisk arbeid med innhenting av data fra ulike kilder, bygging av datasett og statistiske analyser, samt søk på relevant metodelitteratur.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.02.2024 09:00 (Utlevering)
21.02.2024 16:00 (Innlevering)
7 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet