høst 2023
SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiene i sosiologi, statsvitenskap, samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tilbys også som en del av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng samfunnsvitenskap eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også studenter med annen faglig bakgrunn vurderes for opptak til emnet.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet fokuserer på forskningsprosessen i kvalitative studier. Gjennom forelesninger og gruppearbeid lærer studentene hvordan de kan gjennomføre alle deler av en kvalitativ undersøkelse. Forskningsetiske spørsmål står sentralt.

Emnet handler blant annet om hvordan valg av teori og begreper legger føringer på hvilke forskningsspørsmål en kan stille og hvordan en kan analysere et empirisk materiale. Studentene lærer om bruk av tidligere forskning (litteratur-review), og om planlegging og gjennomføring av feltobservasjon. De lærer også om ulike former for intervju: personlige intervju, intervju der informanten representerer en organisasjon, institusjon eller lignende og fokusgruppeintervju. I tillegg får studentene kunnskap om innsamling og analyse av andre former for kvalitativt materiale, for eksempel bilder, dokumentarfilm, dokumenter og feltobservasjoner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten har:

 • kunnskap om kvalitativ forskning
 • kunnskap om etiske retningslinjer for kvalitativ forskning
 • kunnskap om hvordan en anvender faglitteratur i et prosjekt
 • forståelse for en forskningsprosess fra planlegging til rapport/oppgave

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • gjennomføre alle delene av en kvalitativ undersøkelse på egen hånd
 • bruke faglitteratur i en forskningsprosess og i rapporter/oppgaver
 • analysere ulike former for forskningsmateriale

Kompetanse:

Studenten kan:

 • gjennomføre en mindre samfunnsvitenskapelig undersøkelse med kvalitativ vinkling, for eksempel eget mastergradsprosjekt
 • presentere sitt eget forskningsprosjekt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er skandinavisk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (ca. 20 timer) og seminarundervisning/ gruppearbeid (ca. 60 timer).

I løpet av emnet skal studentene danne grupper på 3-5 studenter og gjennomføre et lite prosjekt. Gruppearbeidet omfatter prosjektforberedelser og gjennomføring ved innsamling av forskningsmateriale, analyse av data og utarbeidelse av en rapport.

Studentene skal benytte en av metodene det undervises i på emnet.

Gruppearbeidet skal skje på campus med veiledning fra faglærer. I særlige tilfeller kan en avtale nettbaserte grupper som vil få veiledning på nett underveis.

Studenter som ved opptak til masterprogrammene ikke har et grunnlag i kvalitativ metode tilsvarende det nivået som oppnås gjennom SVF-1050/SVF-1051, får tilbud om et frivillig digitalt forkurs (ikke studiepoenggivende).


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 05.11.2023 kl. 09:00
Innlevering: 09.11.2023 kl. 14:00
4 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på avslutningsseminar der gruppearbeidet skal presenteres Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk gruppeoppgave på 15-20 sider der det skal redegjøres for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt.
 • Obligatorisk frammøte på avslutningsseminar der gruppearbeidet skal presenteres.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet