høst 2024
SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet.

For å få starte på bacheloroppgaven må emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode og minimum 100 sp. fra de to første studieårene være bestått.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ....

  • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

Studenten ....

  • kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

Studenten ....

  • kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Ved særskilte forhold kan en søke om å få skrive bacheloroppgave alene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgave som skrives i gruppe på 2 - 4 studenter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har bestått bacheloroppgaven. Endelig karakter settes etter at muntlig eksamen er gjennomført.

Muntlig eksamen kan justere karakteren en karakter opp eller en karakter ned.


Kontinuasjonseksamen

Kun hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.

Ved ikke bestått (F) på muntlig eksamen, vil karakteren etter skriftlig vurdering bli stående og tas med til muntlig kontinuasjonseksamen.

Etter andre gangs bedømmelse til "F" må det søkes om tildeling av ny oppgave.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SVF-2120
  • Tidligere år og semester for dette emnet