vår 2024
SVF-2103 Risikoanalyse - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SM210 Risikoanalyse 10 stp
SM209 Risikoanalyse for ingeniører 10 stp
SIK-2001 Risk analysis of engineering systems 10 stp

Innhold

 • Sentrale begreper: Risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.
 • Teorier: Kritisk vurdering av teorier og metoder for sikkerhetsstyring.
 • Sikkerhetsstyringsprinsipper: Analysens plass i sikkerhetsstyringen. Analyseprosessen og nedbrytning av krav. Analyser i ulike faser. Akseptkriterier for risiko (i forhold til personell, miljø og økonomiske verdier).
 • Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser: Formål, analysegruppe, tidsplanlegging, kommunikasjon, dokumentasjon, fareidentifikasjon, årsaksanalyse, konsekvensanalyse, bruk av erfaringsdata, risikoberegning, m.m. Beslutningsprosessen. Økonomiske aspekter, kost/nytte-analyser, ALARP.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om begrepet risiko og forskjellige teorier og metoder for risikoanalyse og -styring.

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal kunne planlegge og igangsette forskjellige teorier og metoder for risikoanalyse.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal ha innsikt i risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet og hvordan risiko identifiseres med hensyn til helse miljø og sikkerhet. Kandidaten skal ha kompetanse når det gjelder bruk av erfaringsdata i risikoberegning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

38 timer forelesninger, 10 timer øving, seminar og prosjektoppgave i gruppe. Emnet kan bli undervist på engelsk.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 03.05.2024 13:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
6/10 4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-2103
 • Tidligere år og semester for dette emnet