høst 2024
SVF-2101 Beredskapsøvelser - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SIK-1506 Øvelsesplanlegging og gjennomføring 7 stp

Innhold

Emnet fokuserer på planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike typer øvelser i forskjellige organisasjoner og miljø. Særskilte krav, utfordringer og læringsmuligheter som er spesielle for nordområdene vil bli vektlagt.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

 • skal ha kunnskap om hvorfor og hvordan øvelser blir organisert, samt kunnskap om regler og lovverk som er relevant i forhold til øvelser.
 • skal ha kjennskap til ulike typer øvelser som kan anvendes, både på operativt, taktisk og strategisk nivå, samt egnethet og læringseffekt av disse i ulike typer organisasjoner og miljø.
 • skal ha særskilt kunnskap om de muligheter og utfordringer som er knyttet til øvelser i områder med kaldt klima, spredt befolkning og svak infrastruktur, og hva man har lært fra internasjonale øvelser i Barentsregionen.

Ferdigheter

Studenten ...

 • skal kunne bidra på et overordnet nivå til organisering, gjennomføring og læring av øvelser.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • skal forstå og være i stand til å formidle betydningen av øvelser i norsk og internasjonalt beredskapsarbeid, og ha særskilt kompetanse på øvelser i nordområdene.
 • skal vite hvordan ulike typer øvelser planlegges, gjennomføres og evalueres, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i slikt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesninger, 16 timer gruppearbeid og praktiske øvelser. Obligatorisk øvelsesrapport.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 11.11.2024–15.11.2024 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En øvingsrapport

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-2101
 • Tidligere år og semester for dette emnet