vår 2024
SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS120 Risikosamfunnet og samfunnets infrastruktur 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er samfunnsfaglig teori om risiko og risikosamfunnet. Det gis en grunnleggende innføring i begrepene risiko og samfunnssikkerhet. Teorier om ulike perspektiver på risiko, risikopersepsjon og myndigheters styring av risiko er sentralt. I et globalt perspektiv ser vi på risikosamfunnet og hvilken betydning det kan ha nasjonalt. Videre studeres robusthet og sårbarhet i samfunnets infrastruktur både nasjonalt og internasjonalt..

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivå definerer og forvalter risiko og hvilke verdier og prioriteringer som ligger til grunn for myndighetenes sikkerhetsarbeid nasjonalt
 • har kunnskap om hvordan utfordringer i risikosamfunnet globalt kan ha ringvirkninger lokalt
 • har kunnskap om sårbare og robuste elementer i infrastruktur i ulike sektorer

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om ulike tilnærminger til risiko i forbindelse med sikkerhetsarbeid knyttet til viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur
 • kan identifisere utfordringer som har relevans for feltet samfunnssikkerhet
 • kan drøfte samfunnssikkerhetsfaglige problemstillinger på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan kople en analytisk tilnærming til risiko med praktisk sikkerhets- og forebyggingsarbeid.
 • har forståelse for de grunnleggende forutsetningene for sårbarhet og robusthet i et samfunn.
 • får trening i å skrive strukturerte tekster knyttet til relevant teori

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 24 timer øvinger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 21.05.2024–24.05.2024 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

24 timer obligatorisk gruppearbeid i form av fire innleveringer hvor tre må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1205
 • Tidligere år og semester for dette emnet