vår 2024
SVF-1204 Organisasjon og sikkerhet - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS131 Offentlig organisering og styring 10 stp

Innhold

Emnet vil først fokusere på ulike organisasjonsteoretiske perspektiv. Det blir lagt vekt på hvordan organisasjoners strukturmessige og aktørmessige faktorer medvirker til å forme individuell og organisatorisk atferd. Videre vil emnet fokusere påhvordan arbeidsorganisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten i.

Emnet vil bl.a. belyse følgende tema:

 • Ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
 • Ulike tilnærminger til å måle og beskrive sikkerhet i organisasjoner.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har opparbeidet forståelse for ulike tilnærminger til å analysere organisasjoner.
 • har opparbeidet kunnskap om ulike modeller for organisasjoner oppbygning og funksjon
 • har opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner jobber for å maple og beskrive sikkerhet.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan vurdere organisasjoners opp bygning og funksjon med referanse til teori.
 • kan vurdere styrker og svakheter ved ulike perspektiver på sikkerhet i organisasjoner.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har forståelse for organisasjonsprosesser
 • kan organisere og presentere gruppearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 timer forelesninger, 16 timer seminar/øvinger.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 14.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer og deltakelse på seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få adgang til eksamen kreves det at 75 % av arbeidskravet, som består av obligatoriske innleveringer og deltakelse på seminarene, må være godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1204
 • Tidligere år og semester for dette emnet