vår 2024
SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS130 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp
SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om hvordan kommunale planleggings- og beslutningssystemer er bygget opp, og innsikt i rollefordelingen mellom administrasjon og politikk.
 • skal kjenne de ulike lover og regler som planleggingen bygger på
 • skal kjenne til hvilke krav sentrale myndigheter stiller til kommunene når det gjelder vektlegging av samfunnssikkerhet

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal kunne anvende relevante verktøy knyttet til kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging.
 • skal vite hva som kjennetegner god beredskap på lokalt, interkommunalt og regionalt nivå
 • skal vite hvilke faktorer som påvirker kommuners evne til å opparbeide god beredskap

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal kunne bidra faglig til å opparbeide og/eller opprettholde beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanlegging
 • skal kunne utarbeide og/eller vedlikeholde og skape oppmerksomhet rundt beredskaps- og kriseplaner på kommunalt nivå, samt ivaretakelsen av sikkerhetshensyn i kommunenes arealplanlegging

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øviger/sminarer. Øvingeoppgaver og obligatorisk semesteroppgave.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 05.04.2024 14:00 (Innlevering) 2/5 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 04.06.2024–07.06.2024 3/5 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1203
 • Tidligere år og semester for dette emnet