høst 2024
SVF-1202 Ulykker og sikkerhet - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS121 Ulykker og sikkerhet 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er teorier om ulykker i organisasjoner, ulykkesforebygging og ulykkesgranskninger.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • skal ha kunnskap om de ulike faktorene som kan forårsake en ulykke, og hvordan disse kan spille sammen på ulike måter i forkant av ulykken.
 • skal ha inngående forståelse for de kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle faktorene som kan påvirke forløpet til en ulykke.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • skal være i stand til å analysere en ulykke for videre å kunne formidle og anvende lærings- og oppfølgingspunkter i sammenheng med sikkerhetsarbeid.
 • skal også ha innsikt i hvordan ulike typer systemer er sårbare og robuste på forskjellige måter, og være i stand til å organisere beredskap i tråd med et gitt systems kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle egenart.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • skal kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulykkesforebyggende og -mitigerende arbeid i ulike typer organisasjoner og i ulike miljø, og være i stand til å uføre enkel granskningsmetodikk og/eller benytte funn fra ulykkesgranskninger i slikt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øving/seminar. Prosjektoppgave.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 14.11.2024 14:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 6/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Kurs i informasjonskompetanse (iKomp) Godkjent – ikke godkjent
Levere utkast til prosjektoppgave Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av prosjektoppgave i plenum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Kurs i informasjonskompetanse
 • Levere utkast til prosjektoppgave. Kommentere annen gruppes utkast av prosjektoppgave.
 • Presentasjon av prosjektoppgave i plenum. Det er obligatorisk fremmøte på hele presentasjonsrunden.

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven må være bestått for å få tilgang til muntlig eksamen.

Semesteroppgaven kan beholdes inntil muntlig eksamen er bestått.


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære muntlige eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen for oppgaven.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1202
 • Tidligere år og semester for dette emnet