høst 2024
STV-3909 Mastergradsoppgave i Master of public administration - MPA - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master of public administration. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Kvalifiserte søkere som tidligere har fullført og bestått alle fagemner i programmet kan søke opptak på masteroppgaveemnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige prinsipper og metoder, og kan være av teoretisk eller empirisk art. Det forventes imidlertid ikke at det skal gjøres nye funn eller utvikles ny teori, men oppgaven skal oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både med hensyn til problemstilling, metodebruk, analyseformer og innhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Hvordan man planlegger og gjennomfører en vitenskapelig undersøkelse, teoretisk så vel som empirisk formulering av problemstilling og valg av teori og metode tilpasset denne analyse av et materiale.

Ferdigheter

Studenten kan:

Være i stand til å planlegge og gjennomføre en selvstendig undersøkelse innen faget som tilfredsstiller grunnleggende vitenskapelige krav.

Kompetanse:

Kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre selvstendige undersøkelser basert på grunnleggende vitenskapelige krav, og til å vurdere undersøkelser gjort av andre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Oppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven. Det arrangeres prosjektseminarer i skriveperioden, hvor studentene får mulighet til å presentere og diskutere masterprosjektet med studenter og faglærere, med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave. Nettbasert læringsplattform anvendes til å støtte for eksempel kommunikasjon, samarbeid og læring.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Mastergradsoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter. Mastergradsoppgavens omfang skal være på ca. 14 000 ord (ca. 40 sider), inkludert referanser og noter. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg, men bør begrenses. Dersom to studenter skriver sammen skal omfanget være på ca. 20 000 ord (ca. 55 sider).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Mastergradsoppgaven avsluttes med en muntlig eksamen. Under den muntlige eksaminasjonen kan kandidaten stilles spørsmål i tilknytning til mastergradsoppgaven. Kandidater som har skrevet mastergradsoppgaven i gruppe, er sammen under den muntlige drøftingen av denne.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: STV-3909
  • Tidligere år og semester for dette emnet