høst 2024
STV-3900 Masteroppgave i statsvitenskap - 50 stp

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad med minimum 90 stp. i statsvitenskap eller tilsvarende må være avlagt.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske emner, og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng, på mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Det er mulig å søke innpassing av valgemner fra andre utdanningsinstitusjoner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STV-3902 Masteroppgave i statsvitenskap 50 stp

Innhold

Statsvitenskap er læren om politiske systemers oppbygning og virkemåte. Masterstudiet i statsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet består av fagdisiplinene offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk, komparativ politikk og politisk teori. Studentene vil normalt velge tema og problemstilling for sin masteroppgave innenfor en av disse fagdisiplinene. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse med utgangspunkt i innsamlede data.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • tema for masteroppgaven på avansert nivå, spesielt i forhold til problemstillingen
 • teorier / teoretiske perspektiver som er relevante for problemstillingen
 • hvordan skaffe til veie relevante empiriske data
 • hvilke forskningsetiske retningslinjer som gjelder for prosessens ulike faser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle en forskningsdesign
 • gjennomføre en analyse av en problemstilling som et forskningsprosjekt, ut fra
 • innsamlede empiriske data, ved hjelp av relevant teori, og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • trekke faglig holdbare konklusjoner på bakgrunn av ovennevnte analyse og formidle
 • disse i en vitenskapelig tilfredsstillende form

Kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre mindre forskningsprosjekter
 • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • formidle resultater av egen og andres forskning
 • forholde seg til faglitteraturen på eget forskningsfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven og avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning med hovedvekt på det siste.

Studenten får tildelt individuell veileder for masteroppgaven i slutten av andre semester. Tildeling forutsetter at studenten har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som viser hvordan mastergradsprosjektet er tenkt gjennomført. Det vil bli arrangert masterseminar for å støtte arbeidet med prosjektbeskrivelsen og masteroppgaven.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten får tildelt individuell veileder for masteroppgaven i slutten av andre semester. Tildeling forutsetter at studenten har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som viser hvordan mastergradsprosjektet er tenkt gjennomført. Det vil bli arrangert masterseminar for å støtte arbeidet med prosjektbeskrivelsen og masteroppgaven.

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven kan skrives alene eller to sammen. Oppgavens omfang bør være på om lag 80 sider (28.000 ord). Dersom man skriver to sammen bør omfanget være på omlag 120 sider (42.000 ord).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen. Under den muntlige eksaminasjonen kan kandidaten stilles spørsmål i tilknytning til masteroppgaven. Kandidater som har skrevet masteroppgave sammen, eksamineres samtidig. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Masteroppgaven kan framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: STV-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet