vår 2024
STV-3078 Vitenskapsteori - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet består av to hoveddeler: 1. En kritisk gjennomgang av en rekke av de mest sentrale vitenskapsteoriene som har påvirket utviklingen av samfunnsvitenskapene; 2. En innføring i to vitenskapsfilosofiske grunnsyn, naturalisme og konstruktivisme og hvordan disse grunnsynene gir seg utslag i de valg som gjøres på det metodologiske og metodiske nivået.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kjennskap til de viktigste posisjoner og teorier innenfor vitenskapsfilosofien
 • kjennskap til hovedmotsetningene innenfor den vitenskapsteoretiske debatten
 • forståelse av sammenhengene mellom vitenskapsteoretisk/metodologisk grunnsyn og synet på konkrete spørsmål innenfor forskningsmetode.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til de metodologiske forutsetningene for egen og andres forskning
 • knytte utsagn og argumenter i vitenskapelige debatter opp mot vitenskapsteoretiske posisjoner
 • orientere egne forskningsmetodiske valg i forhold til argumenter og grunnposisjoner i den vitenskapsteoretiske debatten.

Kompetanse

Studenten kan:

 • forankre metodevalg i forbindelse med forskningsprosjekter i vitenskapsteoretisk og metodologisk refleksjon
 • følge og delta i debatter om vitenskapsteoretiske spørsmål både i en akademisk kontekst og i forhold til en bredere offentlighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er engelsk.

Undervisning

10 timer forelesning - gis normalt med to timer pr. uke

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 1 Uker A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STV-3078
 • Tidligere år og semester for dette emnet