høst 2024
STV-3077 Klassiske og nyere organisasjonsteorier - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

 • 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak
 • minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag
 • minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Innhold

Emnet har to gjennomløpende teoretiske hovedperspektiver; det modernistiske-rasjonalistiske perspektivet og det sosialkonstruktivistiske-institusjonelle perspektivet. Med bakgrunn i disse perspektivene belyses drivkrefter, betingelser for og effekter av ulike typer reformer og endringer.

Følgende deltema belyses:

 • Tradisjoner i moderne organisasjonsforskning: amerikansk neo- institusjonell teori, organisasjonsmotetradisjonen, New Public Management-tradisjonen, den skandinaviske neoinstitusjonelle tradisjon, samt kunnskapsoverføringstradisjonen
 • Betingelser for planmessig design og endring av organisasjoner
 • Betingelser for kunnskapsoverføring i og mellom organisasjoner
 • Motstand mot endring
 • Hvordan moderne organisasjoner får sin form som følge av at man adopterer og forsøker å implementere ideer/organisasjonsoppskrifter fra omgivelsene

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • skoleretninger og forskningstradisjoner i modernistiske og sosialkonstruktivistiske tilnærminger, samt inngående kunnskap om deres forklaringskraft og anvendelsesområder
 • nyinstitusjonell organisasjonsteori, og særlig avansert kunnskap i teorier om kunnskaps- og ideoverføring i og mellom formelle organisasjoner.
 • muligheter og begrensninger knyttet til bruk av organisasjonsdesign som virkemiddel
 • organisatoriske trender og utviklingstrekk på 2000-tallet
 • ulike drivkrefter i organisasjoner og deres omgivelser, og hvordan disse i kombinasjon bidrar til endring og utvikling
 • empiriske studier om implementering og utfall av planlagte organisasjonsendringer i private og offentlige organisasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk om fagets grunnperspektiver og forutsetninger
 • velge ut og anvende relevante teorier fra ulike perspektiver og skoleretninger i analyse av reformer og endringsprosesser
 • gjøre rede for hvordan ulike teoretiske tilnærminger hver for seg og i kombinasjon kan belyse mulige årsaker til, innhold i og utfall av endringsprosesser
 • formulere faglige problemstillinger knyttet til endringsprosesser ,og analysere og drøfte betydningen av trekk ved organisasjoner og konteksten

Kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere relevant forskning om reformer og endringer i organisasjoner, samt foreta en kritisk vurderinger av dens relevans, kvalitet og overførbarhet
 • formulere faglige problemstillinger på bakgrunn av eksisterende forskning om organisasjoner
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter, herunder initiere og bidra til utvikling av organisasjoner
 • formidle avansert fagstoff, som teorier og empiriske studier, både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 15 dobbelttimer forelesninger/seminarer (totalt 30 timer).

Emnet er fleksibelt, blant annet ved at studentene får tilgang til digitale ressurser, som innleste forelesninger, oppgaver og andre undervisningsressurser.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 30.10.2024 09:00 (Utlevering)
13.11.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 14 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: STV-3077
 • Tidligere år og semester for dette emnet