høst 2023
STV-3077 Klassiske og nyere organisasjonsteorier - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

- 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

- minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

- minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Innhold

Emnet har to gjennomløpende teoretiske hovedperspektiver; det modernistiske-rasjonalistiske perspektivet og det sosialkonstruktivistiske-institusjonelle perspektivet. Med bakgrunn i disse perspektivene belyses drivkrefter, betingelser for og effekter av ulike typer reformer og endringer.

Følgende deltema belyses:

 • Tradisjoner i moderne organisasjonsforskning: amerikansk neo- institusjonell teori, organisasjonsmotetradisjonen, New Public Management-tradisjonen, den skandinaviske neoinstitusjonelle tradisjon, samt kunnskapsoverføringstradisjonen
 • Betingelser for planmessig design og endring av organisasjoner
 • Betingelser for kunnskapsoverføring i og mellom organisasjoner
 • Motstand mot endring
 • Hvordan moderne organisasjoner får sin form som følge av at man adopterer og forsøker å implementere ideer/organisasjonsoppskrifter fra omgivelsene

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • skoleretninger og forskningstradisjoner i modernistiske og sosialkonstruktivistiske tilnærminger, samt inngående kunnskap om deres forklaringskraft og anvendelsesområder
 • nyinstitusjonell organisasjonsteori, og særlig avansert kunnskap i teorier om kunnskaps- og ideoverføring i og mellom formelle organisasjoner.
 • muligheter og begrensninger knyttet til bruk av organisasjonsdesign som virkemiddel
 • organisatoriske trender og utviklingstrekk på 2000-tallet
 • ulike drivkrefter i organisasjoner og deres omgivelser, og hvordan disse i kombinasjon bidrar til endring og utvikling
 • empiriske studier om implementering og utfall av planlagte organisasjonsendringer i private og offentlige organisasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk om fagets grunnperspektiver og forutsetninger
 • velge ut og anvende relevante teorier fra ulike perspektiver og skoleretninger i analyse av reformer og endringsprosesser
 • gjøre rede for hvordan ulike teoretiske tilnærminger hver for seg og i kombinasjon kan belyse mulige årsaker til, innhold i og utfall av endringsprosesser
 • formulere faglige problemstillinger knyttet til endringsprosesser ,og analysere og drøfte betydningen av trekk ved organisasjoner og konteksten

Kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere relevant forskning om reformer og endringer i organisasjoner, samt foreta en kritisk vurderinger av dens relevans, kvalitet og overførbarhet
 • formulere faglige problemstillinger på bakgrunn av eksisterende forskning om organisasjoner
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter, herunder initiere og bidra til utvikling av organisasjoner
 • formidle avansert fagstoff, som teorier og empiriske studier, både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 15 dobbelttimer forelesninger/seminarer (totalt 30 timer).

Emnet er fleksibelt, blant annet ved at studentene får tilgang til digitale ressurser, som innleste forelesninger, oppgaver og andre undervisningsressurser.


Timeplan

Error rendering component

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: STV-3077
 • Tidligere år og semester for dette emnet