høst 2023
STV-3075 Strategi- og styringsutfordringer i virksomheter - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til strategi og virksomhetsstyring i organisasjoner. Sentrale delemner er strategiutforming, strategiimplementering og virksomhetsstyring. Det legges vekt på hvordan disse elementene kan ¿ og bør - knyttes sammen i arbeidet med å øke virksomhetens verdiskaping. Det tas utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til strategi og virksomhetsstyring. Emnet starter med å gi oversikt og innsikt i hva strategi og virksomhetsstyring er, herunder:

 • kjennetegn ved strategiutviklingsprosesser
 • sentrale input til utvikling av strategier
 • kilder til varige konkurransefortrinn
 • corporate governance
 • interessentanalyser
 • vekststrategier med vekt på relasjoner og alliansebygging
 • moderne former for virksomhetsstyring
 • fra «prat til praksis»: Når strategier skal implementeres.

Strategiske valg krever også beslutningsstøtte fra andre fagfelt. Sentrale tema fra økonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon forankres derfor mot det strategiske tema. Strategiske prosesser forutsetter et rammeverk som modellerer kritiske variabler for verdiskapning og som tilrettelegger for ytelsesmåling. Et sentralt rammeverk i emnet er balansert målstyring.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • oversikt over utfordringer knyttet til å bedrive strategisk ledelse og styring av virksomheter
 • inngående kunnskaper om grunnleggende begreper og teorier i fagene
 • oversikt over utviklingslinjer i strategifaget, og inngående kunnskaper om samtidens internasjonale idestrømmer om strategisk ledelse
 • inngående kunnskaper innen analyse av økonomiske problemstillinger i virksomhetsstyring. Det legges særlig vekt på metoder og modeller som skal understøtte implementeringen av den tilsiktede strategien
 • inngående kunnskaper om begreper og modeller knyttet til kartlegging av en virksomhets omdømme og kundeverdi, samt hvordan omdømme kan påvirke kundenes valg og lojalitet til produkter og/ eller tjenester
 • inngående kunnskap om modeller og betingelser for å implementere strategiske valg i en virksomhet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • granske kritisk eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • granske kritisk organisasjoners strategier, samt systemers og praksiser for strategiimplementering og virksomhetsstyring.
 • anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
 • anvende sine kunnskaper på ulike typer virksomheter.
 • strukturere og formulere komplekse faglige resonnementer.

Kompetanse

Studenten kan:

 • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering innen strategisk ledelse og styring av virksomheter
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten
 • delta i den offentlige debatten der den berører faget/fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og to dagers fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.11.2023 09:00 (Utlevering)
12.12.2023 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: STV-3075
 • Tidligere år og semester for dette emnet