vår 2024
STV-3074 Vitenskapelig metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Det kan også inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STV-3070 Forskningsmetode 7 stp
STV-3050 Vitenskapsteori og statistikk 5 stp
STV-3051 Forskningdesign og kvalitative metoder 5 stp
STATSVHF2 Statsvitenskap hovedfag deleksamen 2: Vitenskapsteori og metodelære 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med vektlegging på metoder som anvendes innen organisasjonsvitenskap, ledelsesfag og økonomi. Med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan forskbare problemstillinger kan formuleres, gis det en innføring i forskningsdesign, herunder metoder for innsamling og analyse av data. Det legges vekt på forskningsetiske og kildekritiske problemstillinger, samt ulike tilnærminger til tolkning av data. Emnet knyttes til hva som er viktig i forbindelse med gjennomføring av empiriske studier knyttet til masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • de faser som inngår i en empirisk forskningsprosess
 • hvordan valg tatt i de ulike faser kan påvirke de funn man kommer fram til
 • de viktigste former for datainnsamling og analyse av data

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utforme forskbare problemstillinger, forankre disse i eksisterende teori og/eller tidligere empiriske studier
 • velge en hensiktsmessig forskningsdesign for å gjennomføre en empirisk undersøkelse for å belyse problemstillingen
 • utforme og gjennomføre en empirisk undersøkelse
 • reflektere over sterke og svake sider ved det undersøkelsesopplegget som er benyttet

Kompetanse

Studenten kan:

 • Designe og gjennomføre en empirisk undersøkelse som følger vitenskapelige krav
 • Kritisk vurdere andre undersøkelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av nettbasert forelesninger samt en fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.04.2024 09:00 (Utlevering)
08.05.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3074
 • Tidligere år og semester for dette emnet