vår 2024
STV-3073 Moderne teorier om organisering og ledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Det kan også inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet starter med en innføring i organisasjons og ledelsesvitenskapens grunnleggende begreper og perspektiver, og med særlig vekt på det rasjonelle og det institusjonelle perspektivet. Her trekkes også opp de viktigste historiske utviklingslinjer i faget, og med særlig fokus på samtidens kunnskapsstatus på feltet. Deretter rettes fokus mot teorier om hvordan formelle organisasjoner får sin utforming (organisering) og særlig mot spørsmålet om i hvilken grad ledere kan bruke organisasjonsdesign som styringsredskap, samt betydningen av organisasjonskultur for organisasjoners resultater. Siste del av emnet fokuserer på nyere teorier om ledelse, bl.a. illustrert ved strategisk ledelse og endringsledelse, samt spørsmålet om hvordan ledelsesteorier kan brukes i praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om organisasjons- og ledelsesvitenskapens grunnleggende begreper og teorier
 • oversikt over utviklingslinjer i faget, og om samtidens internasjonale ideer og praksiser hva angår organisasjonsutforming, arbeidsorganisering og ledelse.
 • oversikt over utfordringer knyttet til å bedrive strategisk ledelse og ledelse av endringsprosesser i moderne organisasjoner
 • kunnskap om betingelser for å kunne bruke design av organisasjon som styringsredskap
 • kunnskap om betydningen av organisasjonskultur for å forstå moderne organisasjoners virkemåter.
 • kunnskap om betydningen av ulike typer ledelse i forhold til motivering av ansatte og for å kunne oppnå organisatoriske mål.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • granske kritisk eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet organisasjon og ledelse
 • granske kritisk organisasjoners design (organisasjonskart) og vurdere hvor hensiktsmessig ulike typer design er for å oppnå organisatoriske mål
 • analysere organisasjoners kulturer og kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom ulike typer organisasjonskulturer og organisatorisk måloppnåelse
 • analysere sammenhenger mellom ulike typer ledelse og organisatorisk måloppnåelse
 • anvende sine faglige kunnskaper til å kritisk reflektere over egen faglig praksis
 • anvende sine kunnskaper på ulike typer organisasjoner.

Kompetanse

Studenten kan:

 • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering relatert til organisasjon og ledelse
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde både med spesialister og til allmennheten
 • delta i den offentlige debatten der den berører faget/fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og en fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.05.2024 09:00 (Utlevering)
06.06.2024 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3073
 • Tidligere år og semester for dette emnet