høst 2023
STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA) (90 stp). Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 2 stp

Innhold

Emnet er bygd opp rundt oppbygning og særtrekk ved den offentlige organisasjonen og hvordan denne har utviklet seg over tid. Herunder hvordan politiske og administrative strukturer og prosesser på nasjonalt, regionalt, lokalt og overnasjonalt nivå påvirker utformingen av og innholdet i offentlige tiltak. Fokus vil være på hva som påvirker eksistensen av ulike strukturer og prosesser, hvordan disse er utformet i offentlige organisasjoner og hvordan ulike strukturer og prosesser kan ha innvirkning på organisasjonens kapasitet til å levere sine tjenester til brukerne. Emnet bygger på fire hovedtema knyttet til (1) Forvaltning og politikk (2) Særtrekk ved offentlig sektor (3) Organisasjonsfaglig grunnmur og (4) Styringsprinsipper i offentlig sektor.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • organisering av forvaltning og politikk sentralt, regionalt og lokalt
 • klassiske og nyere organisasjonsformer i offentlig sektor
 • organisasjonsteoriens nøkkelbegreper, historikk og skoleretninger
 • ulike styringsprinsipper som ligger endringer og reformer.
 • de viktigste institusjonene i det norske politisk- administrative systemet, som Storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan.
 • hvordan politikk blir påvirket av forvaltningen, interessegrupper, borgere og andre krefter og aktører. Da både gjennom utforming og iverksetting.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne og identifisere trekk ved offentlige organisasjoner som er kritiske for å forstå hvordan de fungerer, internt og eksternt
 • beskrive og analysere offentlige organisasjoner og identifisere utviklingsområder på basis av dette
 • utforme prinsipper og modeller for organisering i offentlig sektor

Kompetanse

- Kunne inneha stillinger som ivaretar drift og utvikling av offentlige organisasjoner på måter som ivaretar krav til budsjettdisiplin, effektivitet, arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 30 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier. Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.10.2023 09:00 (Utlevering)
23.11.2023 14:00 (Innlevering)
4 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: STV-3033
 • Tidligere år og semester for dette emnet