høst 2024
STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap, bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi samt lektorutdanningen for trinn 8-13 -master, faggruppe 2, samfunnsfag. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 stp
STV-6005 Internasjonal Politikk og Sikkerhet 8 stp

Innhold

Emnet gir oversikt over sentrale tema og institusjoner i internasjonal politikk (i bred forstand) og en innføring i teoretiske perspektiv på dette feltet. Tematisk dekkes sikkerhetspolitikk, globalisering, politisk økonomi, folkerett, internasjonale organisasjoner, europeisk integrasjon, miljø- og ressurspolitikk samt nordområdepolitikk. Norsk utenrikspolitikk drøftes i sammenheng med de overordnede internasjonale utviklingstrekkene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • begreper og perspektiver i studiet av internasjonal politikk
 • hvordan stater forholder seg til eksterne aktører, samt utenrikspolitisk beslutningstaking
 • premisser for norsk utenrikspolitikk
 • internasjonal rett og internasjonale institusjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale teorier i internasjonal politikk og være i stand til å anvende disse kunnskapene på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger
 • finne de viktigste kilder for informasjon om og analyse av internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk og være i stand til å anvende disse
 • analysere fagstoff og trekke egne slutninger.

Kompetanse

 • kunne formidle kunnskap om moderne internasjonal politikk, globalisering og norsk utenrikspolitikk og være i stand til å diskutere sentrale aspekter ved dette i en faglig sammenheng
 • være i stand til, på egen hand, å finne fram til kilder som kan gi ytterligere innsikt og kunnskap om feltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer), samt 7 seminarer (totalt 14 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 25.11.2024 09:00 (Utlevering)
02.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1005
 • Tidligere år og semester for dette emnet