høst 2024
STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap og bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-101 Offentlig politikk og administrasjon 7.5 stp
STV-6015 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner 10 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til sentrale begreper, teorier og skoleretninger innen organisasjon og ledelse. Hensikten er å gi studentene et begrepsapparat som gjør dem i stand til å identifisere og analysere ulike trekk ved, og utfordringer i moderne organisasjoner.

Følgende delemner belyses:

 • Organisasjonsteoriens nøkkelbegreper, historikk og skoleretninger
 • Introduksjon av ulike organisasjonsprinsipper, herunder prosjektorganisering
 • Ledelsesfagets historikk og ulike tilnærminger, ledelse i ulike nasjonale kontekster samt kjønn og ledelse
 • Tilnærminger til omstilling og endring av organisasjoner
 • Beslutningsteori: begreper og modeller

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • organisasjonsfagets historiske utvikling, og har bred oversikt over dets klassiske arbeider og begreper
 • organisasjoners komponenter og kan beskrive hvordan disse påvirker hverandre, herunder omgivelsenes rolle
 • ulike tilnærminger til, og perspektiver på ledelse
 • organisatoriske prosesser som beslutnings- og endringsprosesser, og kan identifisere og beskrive hva som kjennetegner dem

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne og identifisere trekk ved organisasjoner som er kritiske for å forstå hvordan de fungerer, internt og eksternt
 • beskrive og analysere moderne organisasjoner og peke på utviklingsområder på basis av dette
 • identifisere og analysere forskning om organisasjoner, og reflektere over relevansen av disse for praktiske og teoretiske formål

Kompetanse

 • planlegge og gjennomføre prosjekter som omhandler organisasjons- og ledelsesrelaterte tema
 • delta i diskusjoner om hvordan organisasjoner fungerer, og bidra til analyser som kan forberede praksis
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis 10 forelesninger og syv seminarer à to timer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.11.2024 09:00 (Utlevering)
12.11.2024 16:00 (Innlevering)
7 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig tekst basert på en gitt problemstilling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet