vår 2024
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 stp

Innhold

Sammenlignende europeisk politikk studerer de politiske systemers utvikling over tid i Europa, med vekt på hva som kan forklare variasjonene landene imellom.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • framveksten av den moderne staten
 • ulike veier frem mot det demokratiske systemet
 • ulike modeller for utforming av demokratiske institusjoner
 • ulike modeller for politisk organisering og deltakelse
 • logikken i tilnærmingen komparativ politikk, dens praktiske anvendelse og typiske forskningsspørsmål

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale forskjeller mellom politiske systemer i Europa og analysere bakgrunnen for slike forskjeller ved hjelp av metoder og teori fra komparativ politikk
 • drøfte selvstendig rollene til sub- og overnasjonale organisasjoner og aspirasjoner i dagens Europa

Kompetanse Studenten er kompetent til å formidle statsvitenskapelig kunnskap om politiske systemer i Europa og sammenlignende politikk generelt og har tilstrekkelig innsikt til å kunne diskutere sentrale spørsmål innen sammenlignende politikk i en faglig sammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig stoff.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 22.04.2024 09:00 (Utlevering)
22.04.2024 16:00 (Innlevering)
7 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet