høst 2024
STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det kan inngå i den statsvitenskapelige spesialiseringen i bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-102 Politisk teori og statsvitenskapelige analysetilnærminger 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de politiske idéenes historie, med særlig vekt på utviklingen i synet på demokrati som styreform. Videre legges det spesiell vekt på å vise hvordan man med utgangspunkt i ulike politiske verdier, teorier og ideologier kan argumentere normativt i politiske stridsspørsmål.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Viktige politiske teorier og ideologier fra antikken til vår egen tid
 • Hva som kjennetegner demokrati som styreform
 • Hvordan man med utgangspunkt i ulike verdier, teorier og ideologier kan argumentere for standpunkter i politiske stridsspørsmål

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Skrive en argumentativ og reflekterende fagtekst med tematikk fra emnets innhold
 • Trekke egne slutninger basert på analyse av et normativt politisk-teoretisk spørsmål
 • Anvende teoretiske kunnskaper på en reflektert og kritisk måte i møte med politisk informasjon og politiske debatter

Kompetanse

Studenten kan:

 • Arbeide med problemstillinger innenfor emnets tematikk
 • Formidle faglig informasjon og kommunisere om politisk-teoretiske tema
 • Videreutvikle egne kunnskaper, ferdigheter og forståelse innenfor politisk teori gjennom videre studier og yrkesliv

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å løse oppgaver og legge frem faglig stoff.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 06.11.2024 09:00 (Utlevering)
13.11.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Individuelt skriftlig arbeidskrav

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet