høst 2024
STV-1000 Politisk analyse - 10 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det er et introduksjonsemne og inngår derfor ikke i fordypningen. Emnet er også obligatorisk i lektorutdanningen for trinn 8-13-master, faggruppe 2, samfunnsfag. Det kan tas som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet tilbys også nettbasert og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Innhold

STV-1000 gir en bredt anlagt innføring i statsvitenskap som fagdisiplin. Målet er å gi studentene kjennskap til sentrale begreper og perspektiver i studiet av politiske prosesser og institusjoner - nasjonalt og internasjonalt. I fokus står spørsmål som:

 • Hva er politikk, og hvordan kan politikk studeres på ulike nivå?
 • Hvordan forstår vi sentrale statsvitenskapelige begreper, eksempelvis stat og demokrati?
 • Hvordan utformes politikk, og hvilke institusjoner er særlig viktige i denne sammenheng?
 • Hva kjennetegner forholdet mellom stater, og hvordan foregår samarbeid og konfliktløsning i det internasjonale samfunn?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskaper om sentrale begreper og temaer innen statsvitenskapen
 • Oversikt over viktige statsvitenskapelige sub-disipliner
 • Kunnskaper om akademisk kultur og hvordan skrive en statsvitenskapelig drøftingsoppgave

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Redegjøre for sentrale begreper og perspektiver innen statsvitenskap
 • Analysere fagstoff og trekke slutninger på basis av dette

Kompetanse

Studenten kan:

 • Formidle grunnleggende kunnskap om politikk, demokrati og statsvitenskap som fagfelt både skriftlig og muntlig
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • Skrive en statsvitenskapelig drøftingsoppgave i tråd med akademiske krav

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet har totalt 20 timer med forelesninger som gis i form av en kombinasjon av forelesninger på universitetet og på nett. For studenter som ikke holder til på campus i Tromsø gis et helhetlig nettbasert tilbud. I tillegg gis 7 seminarer (totalt 14 timer) på campus. Nettbasert seminar tilbys via Canvas. Læringsplattformen Canvas blir brukt til kommunikasjon mellom faglærer og studenter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og fagansvarlig hvert semester.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.11.2024 09:00 (Utlevering)
19.11.2024 15:00 (Innlevering)
30 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave knyttet til oppgitt tema Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet