høst 2024
STA-1050 Introduksjon til sannsynlighetsregning og statistikk for ingeniører - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammer i ingeniørfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 5 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk 5 stp
MAT-2050 Matematikk 3 for ingeniører 5 stp

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, som innbefatter grunnleggende kunnskap om sannsynlighetsbegrepet, betingede sannsynligheter, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventing og varians og sentralgrenseteoremet. Videre omfatter statistikkdelen deskriptiv statistikk, estimering, konfidensintervall og hypotesetesting, korrelasjon og lineær regresjon.

Emnet inneholder en innføring i programmering brukt til simulering, visualisering og enkle beregninger.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten:

 • Kjenner grunnleggende regler for å beregne sannsynligheter for hendelser, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • Kan gjøre rede for begrepene stokastisk variabel, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller.
 • Har en grunnleggende forståelse for statistisk analyse (estimering, hypotesetester og regresjon).

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan sammenfatte et datamateriale i grafiske framstillinger og beskrivende mål (sentralmål og spredning), både med og uten digitale verktøy
 • Kan beregne sannsynligheter ved å bruke grunnleggende regneregler, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • Kan benytte de mest kjente sannsynlighetsfordelingene, deriblant binomisk, hypergeometrisk, Poisson-fordeling og normalfordeling
 • Kan bruke programmering til å simulere og utforske utfall i stokastiske forsøk
 • Kan utføre estimering av ukjente parametre, beregne konfidensintervall samt utføre hypotesetester, både med og uten digitale verktøy
 • Kan beregne den lineære korrelasjonskoeffisienten og sette opp og anvende enkle lineære regresjonsmodeller, både med og uten digitale verktøy

Generell kompetanse:

Studenten kan utføre statistiske analyser basert på reelle datasett, og tolke resultatet av disse analysene. Videre har studenten forståelse for at sannsynlighetsteori og statistiske metoder kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger, og kan kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer i mindre grupper.

Totalt timetall: Ca. 26 timer forelesning og ca. 26 timer seminar.

Ordinær eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2024 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

3 obligatoriske arbeider må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STA-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet