høst 2024
SSO-3900 Masteroppgave sosialt arbeid - 45 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i sosialt arbeid og kan ikke tas som et enkeltemne

Emnet forutsetter at alle emnene i masterprogrammet i sosialt arbeid er bestått.


Innhold

Formålet med masteroppgaven er en sosialfaglig fordypning der studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig forskningsarbeid under veiledning. Det gis anledning til å skrive både teoretiske oppgaver og oppgaver hvor det gjennomføres empiriske undersøkelser.

Emnet skal gi studentene trening i å arbeide systematisk med en konkret problemstilling ut fra teoretiske perspektiver, relevant forskning og akademisk analyse med relevans for det sosialfaglige praksisfeltet. Emnet skal dessuten bidra til at studentene utvikler evne til kritisk refleksjon over vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål og kunnskapsproduksjon i sosialt arbeid.

Oppgaven kan skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk, og skal inneholde et sammendrag. Oppgaven skal ha et omfang på 28000- 30000 ord, eksklusivt sammendrag, forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

• inngående kunnskap om krav til form og innhold i en akademisk vitenskapelig oppgave.

• inngående kunnskap om sentrale teorier, begreper og tidligere forskning både nasjonalt og internasjonalt innenfor masteroppgavens tema.

• inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer.

• avansert kunnskap om metode og metodologisk tilnærming til innhenting og analyse av data.

• avansert kunnskap om drøfting og formidling av et forskningsresultat.

• avansert kunnskap om kritisk analytisk tilnærming og kvalitet i sosialfaglig forskning.

Ferdigheter

Studenten kan

• planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

• utvikle en presis problemstilling som er relevant for fagområdet sosialt arbeid.

• redegjøre for begrensninger i valg av vitenskapelige metoder og gjennomføring av det metodiske opplegget, samt vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.

• gjennomføre analyser og presentere funn systematisk i henhold til standarder for vitenskapelig skriving.

• benytte analysemetoder i behandling av datamateriale, samt diskutere og formidle prosjektets faglige resultater.

• diskutere implikasjoner av studiets funn for fremtidig forskning og praksis i sosialt arbeid.

Generell kompetanse

Studenten kan

• analysere og drøfte sosialfaglige problemstillinger.

• forholde seg kritisk til forskningslitteratur og andre kilder.

• vurdere og reflektere over problemstillinger knyttet til yrkes- og forskningsetikk.

• formidle teoretisk kunnskap og egne forskningsresultater i samsvar med akademiske standarder.

• anvende forskningsbasert kunnskap og teoretiske perspektiver på områder knyttet til sosialt arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven starter i tidlig i studiet med et masterseminar, hvor studenten arbeider med tema, problemstilling og prosjektdesign. Selve masteroppgaven skal leveres inn siste semester.

I masterseminarer presenteres problemstilling, utfordringer knyttet til metodevalg og dataanalyse. Studenten får tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Det kan arrangeres flere masterseminarer i løpet av arbeidet med masteroppgaven.

Faglig veileder tildeles ut fra prosjektets tema. Det skal inngås en skriftlig veiledningskontrakt mellom veileder og student. Det gis individuell veiledning på prosjektet. Som grunnlag for kontrakten vises det til retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning. Veiledningen må benyttes i løpet av normert studietid.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektplan Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten skal utarbeide en prosjektplan for masteroppgaven. Det skal redegjøres for prosjektets tema, problemstilling og relevans for sosialt arbeid. Teoretiske perspektiver, metodisk opplegg, forskningsetiske vurderinger og en tidsplan for arbeidet inngår i prosjektplanen.

Prosjektplanen må være godkjent før studenten får tildelt veileder.


Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig masteroppgave.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Den skriftlige masteroppgaven vurderes og gis en foreløpig karakter. For at studenten skal kunne framstille seg til muntlig eksamen må den foreløpige karakteren være bestått (karakter A-E). Muntlig eksamen vil kunne medføre ubegrenset justering av denne karakteren, Endelig karakter settes etter muntlig eksamen.

Muntlig eksamen består av muntlig fremlegg av og diskusjon om masteroppgaven og litteratur knyttet til oppgaven.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Kontinuasjonseksamen på den individuelle skriftlige masteroppgaven er en bearbeidelse av allerede levert oppgave.

Kontinuasjonseksamen på muntlig eksamen, vil ta utgangspunkt i allerede godkjent masteroppgave med framlegg og diskusjon om masteroppgaven og litteraturen knyttet til oppgaven.


  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 45
  • Emnekode: SSO-3900
  • Tidligere år og semester for dette emnet