høst 2024
SSO-3117 Tverrprofesjonelt samarbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I søknadsweb velg "Enkeltemner". Deretter "Enkeltemner masternivå". Fra listen velger du "9371 Enkeltemner på masternivå". I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til emne du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emne har fokus på hvordan samarbeid på tvers av profesjonsgrenser for å skape gode og helhetlige velferdstjenester.

Grunnet det godt dokumenterte mangelfulle samarbeidet innen og mellom ulike velferdstjenester, er tverrprofesjonelt samarbeid vokst fram som et viktig tiltak for å sikre kvalitative gode og faglig forsvarlige velferdstjenester. Herunder særskilt til personer med store og sammensatte tjenester.

I emnet inngår kunnskap om sentrale teorier og perspektiver knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid, samt om sentrale velferdspolitiske føringer for tverrprofesjonelt samarbeid. Videre rettes fokus mot aktuelle faglige og etiske problemstillinger knyttet til samarbeid mellom profesjoner, samt hva som skal til for å lykkes med dette samarbeidet. Angående hvordan lykkes med tverrprofesjonelt samarbeid, rettes søkelyset mot bevisstgjøring av egen, andre profesjoners, og ikke minst brukers rolle i slike prosesser


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om sentrale føringer for tverrprofesjonelt samarbeid innenfor velferdssektoren
 • har avansert kunnskap om ulike samfunnsmessige, organisatoriske og relasjonelle forhold som kan virke inn på tverrprofesjonelt samarbeid
 • har avansert kunnskap om sentrale teorier, begreper og perspektiver knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere, analysere og løfte fram aktuelle faglige og etiske problemstillinger knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet og bidra til helhetlig tjenester innenfor velferdssektoren

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere over og analysere egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid, herunder særskilt brukers egen medvirkning
 • kan kommunisere om og drøfte aktuelle problemstillinger forbundet med tverrprofesjonelt samarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil i hovedsak foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

I tillegg til forelesninger, dialogbaserte samhandlinger og seminar, vil det kjøres praktiske øvelser hvor studentene må samarbeide om å løse relvante utfordringer innenfor velferdssektoren.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 50 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca. 200 timer.

Det undervises i emnet annethvert år. Det gis ikke mulighet til å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 29.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig hjemmeeksamen som leveres ut på første samling.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SSO-3117
 • Tidligere år og semester for dette emnet