høst 2024
SSO-3116 Medforskning - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I søknadsweb velg "Enkeltemner". Deretter "Enkeltemner masternivå". Fra listen velger du "9371 Enkeltemner på masternivå". I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til emne du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan planlegge og gjennomføre forskning sammen med de det gjelder. Sentrale begreper i emnet er: medforskning, inkluderende forskning, deltakende forskning, aksjonsforskning, practice led-, art based- og community based research.

Det rettes særlig fokus på myndiggjøring og medborgerskap. Sentralt i emnet står en pragmatisk gjennomgang av medforskningsprosessen med hensyn til etnisitet, kultur, funksjonsnedsettelse, kjønn og alder.

Studentene skal reflektere over dilemmaer og etiske utfordringer i medforskning sett i lys av kontekstuelle forhold, tidsaspektet og inkludering.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor medforskning
 • Kan anvende kunnskap om medforskning innenfor eget fagfelt

Ferdigheter

 • Kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor medforskning, og planlegge, gjennomføre, evaluere og formidle slik forskning
 • Kan reflektere over og vurdere anvendelsesområder, muligheter og begrensninger ved medforskning som tilnærming innen både kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • Kan inkludere de det gjelder i forskning

Generell kompetanse

 • Kan bidra til nytekning og anvendelse av inkluderende forskningsstrategier i utviklingen av et demokratisk samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, prosjektarbeid og seminarer. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 25 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 120 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.09.2024 09:00 (Utlevering)
13.12.2024 14:00 (Innlevering)
12 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på seminar som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SSO-3116
 • Tidligere år og semester for dette emnet