vår 2023
SSO-3115 Perspektiver på deltakelse - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Innhold

I emnet fokuseres det på betydningen av samfunnsdeltakelse for alle uansett funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksualitet og sosiokulturell bakgrunn. Sentralt i emnet står: menneskerettigheter, relevant lovverk, ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjonshemming og helse), FN's bærekraftmål og andre føringer knyttet til samfunnsdeltakelse.

I emnet gjennomgås sentrale begreper som medborgerskap, deltakelse, interaksjon, livsløp, barrierer, tilrettelegging, språk, kultur og kreativitet.

Emnet vektlegger hvordan en kan fremme deltakelse både på individ- og systemnivå på alle samfunnets arenaer, deriblant gjennom empowerment. Fokus rettes særlig mot utdanning, arbeid, kultur, fritid og politisk deltakelse. Utfordringer knyttet til å leve i det sirkumpolare nord med en kulturelt og etnisk sammensatt befolkning vil belyses.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike former og arenaer for deltakelse.
 • har avansert kunnskap om relevant lovverk og sentrale føringer knyttet til deltakelse.

Ferdigheter

 • kan anvende forskjellige metoder innen ulike samfunnsarenaer for å bistå den enkelte i å fremme selvbestemt deltakelse.
 • kan anvende relevant forskning om deltakelse i argumentasjon og diskusjon i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • kan anvende kunnskap om empowerment og funksjonsfremmende prosesser på system- og individnivå for å skape et inkluderende samfunn.

Generell kompetanse

 • kan (i samarbeid med de det gjelder) planlegge, gjennomføre og evaluere praksisbaserte FoU-prosjekter som fremmer nytenkning rundt samfunnsdeltakelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser knyttet til deltakelse, prosjektarbeid og seminarer som involverer relevante målgrupper. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 65 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 180 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 09.06.2023 14:00
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk prosjekt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Felles praktisk prosjekt med presentasjoner i gruppe

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SSO-3115
 • Tidligere år og semester for dette emnet