vår 2024
SSO-3110 Mangfold og utsatthet - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Innhold

Emnet utdyper forståelsen av mangfoldet blant personer i utsatte posisjoner, med særlig vekt på levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Mot et bakteppe av tidligere tiders institusjonalisering og umyndiggjøring stilles det spørsmål ved om dagens forståelser og praksis er i samsvar med politiske idealer om likeverd og deltakelse.

I emnet inngår ulike forståelser av funksjonshemming, kunnskap om funksjonshemmende prosesser, marginalisering og stigmatisering med fokus på barrierer mot livsutfoldelse.

Sentrale tema vil omhandle spørsmål knyttet til minoritet/majoritet, interseksjonalitet/feminisme og kultur/subkultur.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om situasjonen til mangfoldet av individer og grupper i utsatte posisjoner
 • Har inngående kunnskap om ulike teoretiske og ideologiske perspektiver på funksjonshemming og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i en samfunnskontekst
 • Kan analysere og løfte fram nye problemstillinger knyttet til levekårene og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne/ personer i utsatte posisjoner.
 • Har oversikt over fagfeltets historie og egenart og plassering i samfunnet

Ferdigheter

 • Kan anvende ervervet kunnskap til å beskrive og analysere sentrale spørsmål og utfordringer innen fagfeltet
 • Kan gjenkjenne og analysere egenmestrings- og myndiggjøringsprosesser
 • Kan anvende sin innsikt i marginaliserings- og utstøtelsesprosesser og gjenkjenne og analysere disse på ulike samfunnsarenaer

Generell kompetanse

 • Har oversikt over faglige problemstillinger innenfor fagområdet og kan analysere og kommunisere disse med spesialister og utad mot allmennheten for å bidra til nytenkning, gjennomføre kunnskapsbaserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling og seminarer. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 50 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 200 timer.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Muntlig indviduell presentasjon.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SSO-3110
 • Tidligere år og semester for dette emnet